Backlink-urile acestui site sunt monitorizate cu Backlinks Monitor.

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor

Norma din 10/12/2004

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1214 din 17/12/2004

privind aplicarea legii în domeniul asigurarilor obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule si autorizarea asiguratorilor pentru practicarea asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule    În temeiul prevederilor art. 5 şi 53 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 lit. c) şi ale art. 47 pct. 2 lit. k) din Legea nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. IV alin. (1) din Legea nr. 403/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a adoptat următoarele norme, prin care se stabilesc nivelul primelor de asigurare şi termenele de plată a acestora, limitele despăgubirilor corelate cu nivelul primelor de asigurare, criteriile de selecţie şi condiţiile de autorizare, precum şi de retragere a autorizării asigurătorilor şi alte elemente pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule.

    Definiţii

    În înţelesul prezentului act normativ se folosesc următoarele definiţii:
   a) autovehicule - vehicule cu propulsie proprie supuse înmatriculării, inclusiv remorci, semiremorci sau ataşe tractate de acestea, precum şi tramvaie;
    b1) proprietar - persoana fizică sau juridică, titulară a dreptului de proprietate asupra unui autovehicul;
    b2) utilizator - persoana căreia, în baza unui contract încheiat cu proprietarul de drept, i s-a atribuit pe o anumită perioadă dreptul de folosinţă a unui autovehicul;
   c) accident de autovehicule - eveniment neprevăzut şi întâmplător provocat prin intermediul unui autovehicul ce cauzează prejudicii unor terţe persoane şi care poate da naştere unei/unor cereri de despăgubire;
   d) prejudiciu - efectul negativ suferit de un terţ, parte prejudiciată, prin producerea unui accident de autovehicul, cu excepţia efectelor negative care angajează răspunderea transportatorului;
   e) parte prejudiciată - persoana/persoanele îndreptăţită/îndreptăţite să primească despăgubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a unui accident de autovehicul, în conformitate cu prevederile legale;
   f) asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule, denumită în continuare asigurare obligatorie RCA (răspundere civilă auto) - contractul de asigurare probat prin documentul de asigurare, prin care un asigurător autorizat, în baza unei prime plătite de asigurat, se obligă să despăgubească prejudiciile cauzate terţilor în perioada de valabilitate a documentului de asigurare ca urmare a producerii unui accident de autovehicul, în condiţiile legii;
   g) asigurat - proprietarul de autovehicul care a încheiat cu un asigurător RCA o asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule;
   h) asigurător RCA - societate de asigurare autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor să practice asigurarea obligatorie RCA în conformitate cu prevederile prezentelor norme;
   i) fondul de protecţie a victimelor străzii - fond constituit şi finanţat în condiţiile legii de asigurătorii RCA;
   j) document de asigurare RCA - poliţa de asigurare pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule pe teritoriul României, care probează încheierea contractului de asigurare RCA;
   k) limitele teritoriale de acoperire ale asigurării obligatorii RCA - teritoriul României;
   l) prima de referinţă - prima de asigurare determinată în baza cheltuielilor cu despăgubirile, cheltuielilor de achiziţie, ratei daunei pe anii anteriori, ratei inflaţiei, limitelor despăgubirilor de asigurare şi celorlalte cerinţe legale, dar şi ţinând seama de o rată minimă a profitului pentru asigurătorii RCA;
   m) Centru de informare, denumit CEDAM - administratorul bazei de date, creat conform dispoziţiilor art. II din Legea nr. 172/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România.

   TITLUL I
  Nivelul primelor de asigurare, termenele de plată
a acestora şi limitele despăgubirilor

   Art. 1. - (1) Nivelul maxim şi cel minim al primelor de asigurare pentru asigurările obligatorii RCA se stabilesc avându-se în vedere o primă de referinţă la care se aplică un procent de 10% în plus sau în minus pentru anul 2005 şi un procent de 20% în plus şi 10% în minus pentru anul 2006. Primele de referinţă pentru asigurările obligatorii RCA sunt prevăzute în anexa nr. 2.
   (2) Asigurătorii RCA vor stabili anual tarife de prime proprii, care să se încadreze în nivelul maxim şi cel minim al primelor de asigurare, calculate conform alin. (1). Tarifele de prime astfel calculate vor fi prezentate Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor de către toţi asigurătorii, la data depunerii documentaţiei de autorizare în conformitate cu art. 14.
   (3) În cadrul activităţii de contractare a asigurării, prin alte persoane decât personalul propriu angajat cu carte de muncă al asigurătorilor RCA, nivelul maxim al cheltuielilor de achiziţie, respectiv comisioanele, nu va depăşi 15%, diferenţiat pentru agenţii de asigurare şi brokerii de asigurare, şi se va aplica asupra primelor efectiv încasate.
   (4) Tarifele de prime prezentate se vor publica pe site-ul asigurătorului RCA şi în două publicaţii de largă circulaţie, după autorizarea acestuia pentru practicarea asigurării RCA.
   (5) Este interzis să se încaseze prime de asigurare diferite de tarifele publicate, cu excepţia cazurilor menţionate la art. 2 alin. (8) şi (9).
   (6) Nerespectarea de către asigurătorii RCA a prevederilor alin. (2), (3), (4) şi (5) se va sancţiona cu retragerea imediată a autorizaţiei de a practica asigurarea obligatorie RCA, conform art. 8 coroborat cu art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
   Art. 2. - (1) Persoanele care au în proprietate autovehicule înmatriculate sau supuse înmatriculării în România sunt obligate să încheie asigurarea obligatorie RCA (contractul de asigurare) pe durată nelimitată şi să menţină valabilitatea acesteia prin plata primelor de asigurare pe perioade de câte 6 sau 12 luni, în funcţie de opţiunea asiguratului. Pentru persoanele fizice şi juridice care au în proprietate mai mult de un autovehicul înmatriculat sau supus înmatriculării în România se va încheia un singur contract de asigurare obligatorie RCA.
   (2) Asiguraţii sunt obligaţi să notifice în prealabil asigurătorului RCA la care sunt asiguraţi intenţia de a denunţa asigurarea obligatorie RCA încheiată cu acesta, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea perioadelor menţionate la alin. (1). Notificarea se va face în scris, iar dovada efectuării acesteia revine asiguratului. Este interzis asigurătorilor RCA să încheie asigurarea obligatorie RCA (contractul de asigurare) cu persoanele care au în proprietate autovehicule înmatriculate sau supuse înmatriculării în România, dacă acestea nu fac dovada denunţării asigurării obligatorii RCA (contractul de asigurare) în condiţiile prevăzute mai sus. Încheierea asigurării obligatorii RCA (contractul de asigurare) cu încălcarea prevederilor anterioare obligă noul asigurător RCA să transfere primele de asigurare încasate asigurătorului RCA iniţial, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data notificării primite de la acesta, şi să plătească despăgubirile pentru prejudiciile de care asiguratul răspunde faţă de terţe persoane păgubite, în condiţiile legii, până la transferul efectiv al primelor de asigurare. Înainte de încheierea unui nou contract de asigurare, asigurătorul RCA are obligaţia să verifice în baza unică de date situaţia asiguratului care doreşte să încheie asigurarea obligatorie RCA.
   (3) În cazul în care asiguraţii nu comunică intenţia de denunţare a asigurării obligatorii RCA în termenul prevăzut la alin. (2), la expirarea perioadelor menţionate la alin. (1) asigurarea obligatorie RCA continuă automat pe perioade egale cu cele anterioare, respectiv de 6 sau de 12 luni, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
   a) nu există prime/rate de asigurare restante pentru perioada de asigurare anterioară;
   b) asiguraţii au plătit prima de asigurare aferentă perioadei de asigurare următoare înainte de expirarea perioadei de asigurare anterioare.
   (4) În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile de continuare automată a asigurării obligatorii RCA, menţionate la alin. (3), proprietarii autovehiculelor devin neasiguraţi la expirarea perioadei de asigurare anterioară şi pentru care au plătit prima de asigurare, urmând a suporta rigorile legii şi rămânând în continuare obligaţi să încheie asigurarea obligatorie RCA conform prevederilor legale.
   (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), asigurarea obligatorie RCA se încheie:
   - pe perioada de valabilitate a autorizaţiei provizorii de circulaţie, pentru autovehiculele care se înmatriculează provizoriu;
   - pe perioada înmatriculării temporare, pentru autovehiculele ce urmează să fie scoase definitiv din ţară.
   (6) Documentele de asigurare se vor emite pe perioada corespunzătoare pentru care s-a plătit prima de asigurare. Primele de asigurare aferente acestor documente de asigurare se calculează în conformitate cu tariful de prime stabilit de asigurătorul RCA în anul calendaristic în care începe valabilitatea asigurării obligatorii RCA. Proprietarii de parcuri auto formate din cel puţin 10 autovehicule supuse înmatriculării pot negocia cu asigurătorii RCA plata fracţionată a primelor de asigurare.
   (7) Pentru cazurile prevăzute la alin. (1) şi (5) primele de asigurare se calculează prin însumarea primelor lunare stabilite în tariful de prime al asigurătorului RCA, corespunzător numărului de luni calendaristice întregi cuprinse în perioada de valabilitate a asigurării, la care se adaugă prima aferentă lunii calendaristice în care expiră asigurarea, dacă aceasta nu a fost deja luată în calcul ca lună întreagă.
   (8) Persoanele fizice pensionate beneficiază de o reducere cu 20% a primelor de asigurare în baza talonului de pensie sau a deciziei de pensionare.
   (9) Persoanele cu deficienţe locomotorii, deţinătoare de motocicluri şi de autoturisme adaptate infirmităţii lor, inclusiv cele primite de acestea în folosinţă, probate cu documente justificative, beneficiază de o reducere cu 50% a primelor de asigurare.
Modificat de Ordin nr. 113121 din 19/07/2006 Articolul 1 la 28/07/2006
Completat de Ordin nr. 3126 din 06/12/2005 Articolul 1 la 15/07/2004
Modificat de Ordin nr. 3126 din 06/12/2005 Articolul 1 la 15/07/2004
Modificat de Ordin nr. 113102 din 10/02/2006 Articolul 2 la 15/07/2004

   Art. 3. - Persoanele care intră pe teritoriul României cu autovehicule înmatriculate în străinătate, dar neasigurate sau ale căror asigurări expiră în timpul în care se află pe teritoriul României, sunt obligate să încheie asigurarea obligatorie RCA. Documentele de asigurare se emit şi primele de asigurare se plătesc anticipat şi integral, corespunzător perioadei în care autovehiculul neasigurat se află în România, astfel:
   a) la intrarea autovehiculului pe teritoriul României, la punctele de trecere a frontierei, în cazul persoanelor care intră pe teritoriul României cu autovehicule înmatriculate în străinătate, dar neasigurate;
   b) cel mai târziu în ultima zi de valabilitate a documentelor de asigurare, la unităţile teritoriale ale asigurătorilor autorizate, în cazul persoanelor care se află pe teritoriul României cu autovehicule înmatriculate în străinătate şi ale căror asigurări expiră în perioada în care se află în România.
   Art. 4. - Răspunderea asigurătorului începe:
   a) din momentul plăţii primei de asigurare şi al eliberării documentului de asigurare, dar nu mai devreme de data intrării în vigoare a asigurării înscrisă în document, pentru asiguratul care îşi îndeplineşte obligaţiile de plată cel mai târziu în ultima zi de valabilitate a perioadei de asigurare anterioare;
   b) după 48 de ore de la expirarea zilei în care s-a plătit prima de asigurare şi s-a eliberat documentul de asigurare, pentru persoanele care nu aveau o asigurare obligatorie RCA, valabilă la momentul plăţii;
   c) din momentul plăţii primei de asigurare şi al eliberării documentului de asigurare, dar nu mai devreme de data intrării în vigoare a autorizaţiei provizorii de circulaţie sau a înmatriculării autovehiculului, pentru autovehiculele ce urmează a fi înmatriculate sau reînmatriculate.
   Art. 5. - (1) Răspunderea asigurătorului încetează la ora 24,00 a ultimei zile de valabilitate înscrise în documentul de asigurare sau, anterior acestei date, în momentul radierii din circulaţie a autovehiculului.
   (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru autovehiculele care sunt radiate din circulaţie în perioada de asigurare ca urmare a încetării contractelor de leasing, asigurările obligatorii RCA rămân în vigoare până la expirarea perioadei de valabilitate înscrise în documentele de asigurare, fără modificarea primei de asigurare, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
   - noii proprietari sunt utilizatorii prevăzuţi în documentele de asigurare; şi
   - asigurătorul a încasat prima de asigurare aferentă perioadei de valabilitate.
   Art. 6. - (1) Pentru autovehiculele care sunt radiate din circulaţie în perioada de asigurare, prima de asigurare aferentă perioadei cuprinse între data începerii şi data încetării răspunderii asigurătorului se calculează prin însumarea primelor lunare stabilite în tariful de prime al asigurătorului RCA, corespunzător numărului de luni calendaristice întregi cuprinse în perioada de valabilitate a asigurării, la care se adaugă prima aferentă lunii calendaristice în care încetează răspunderea asigurătorului, dacă aceasta nu a fost deja luată în calcul ca lună întreagă.
   (2) Diferenţa dintre prima de asigurare plătită şi cea calculată conform alin. (1) se restituie asiguratului, la cererea scrisă a acestuia, însoţită de documentele doveditoare, numai în cazurile în care nu s-au plătit sau nu se datorează despăgubiri pentru evenimente produse în perioada de valabilitate a asigurării.
   Art. 7. - (1) În unul şi acelaşi accident produs pe teritoriul României, indiferent de numărul persoanelor răspunzătoare de producerea pagubelor, asigurătorul acordă despăgubiri, inclusiv pentru cheltuielile făcute de asiguraţi în procesul civil, în limitele de despăgubire valabile la data accidentului.
   (2) Limitele de despăgubire se stabilesc anual prin norme adoptate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. De la data aderării României la Uniunea Europeană limitele de despăgubire vor fi cele prevăzute în directivele Uniunii Europene. Pentru anul 2005, respectiv anul 2006, limitele de despăgubire sunt cele prevăzute în anexa nr. 3.
   Art. 8. - (1) Dovada existenţei asigurării obligatorii RCA, în cazul controalelor efectuate de organele de poliţie, în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 136/1995, cu modificările şi completările ulterioare, o constituie:
   - documentul (poliţa) de asigurare emis de asigurătorii RCA, pentru autovehiculele înmatriculate în România;
   - documentele internaţionale de asigurare de răspundere civilă auto, eliberate de societăţi de asigurare din străinătate, cu valabilitate pe teritoriul României şi numai pentru perioada menţionată în acestea sau documentul de asigurare emis de asigurătorii RCA din România, pentru autovehiculele înmatriculate în străinătate.
   (2) La trecerea frontierei de stat a României, proprietarii sau conducătorii autovehiculelor înmatriculate în România vor prezenta documentul Carte Verde.
Modificat de Ordin nr. 3126 din 06/12/2005 Articolul 1 la 15/07/2004

   Art. 9. - (1) Forma, conţinutul şi seriile contractului şi poliţei de asigurare RCA sunt prevăzute în anexa nr. 9. Fiecare asigurător va avea alocată o serie unică, care va fi menţionată atât pe contract, cât şi pe poliţa de asigurare.
   (2) Pentru asigurătorii care au practicat asigurarea obligatorie RCA în anul 2004, seriile contractului şi poliţei de asigurare rămân neschimbate.
   (3) În cazul asigurătorilor care solicită autorizare de practicare a asigurării obligatorii RCA pentru prima dată în anul 2005, se vor repartiza serii pentru contractele şi poliţele de asigurare, prin tragere la sorţi, în termen de 10 zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei de autorizare.
   (4) Contractul şi poliţa de asigurare se vor tipări la Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. sau la alte unităţi tipografice sub supravegherea acesteia, selectate pe baza criteriilor stabilite prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.177/1998, conform Hotărârii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora. Forma, dimensiunile şi conţinutul contractului şi al poliţelor de asigurare au fost transmise Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A.
   (5) Asigurătorii care au depus documentaţie de autorizare vor putea comanda tipărirea contractelor şi a poliţelor de asigurare în condiţiile alin. (4), numai în baza unui mandat special din partea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.
Modificat de Ordin nr. 113121 din 19/07/2006 Articolul 1 la 28/07/2006
Completat de Ordin nr. 3126 din 06/12/2005 Articolul 1 la 15/07/2004
Modificat de Ordin nr. 3126 din 06/12/2005 Articolul 1 la 15/07/2004

   Art. 10. - Nivelul amenzilor şi celelalte sancţiuni sunt prevăzute la art. 63 şi 64 din Legea nr. 136/1995, cu modificările şi completările ulterioare.
   Art. 11. - Asigurătorii RCA sunt obligaţi să transmită către baza de date creată conform dispoziţiilor art. II din Legea nr. 172/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România prin sistem informatic utilizând un mediu de comunicare electronică toate informaţiile privind încheierea asigurării obligatorii RCA, data de încetare a valabilităţii sau de reziliere a documentelor de asigurare.
   Art. 12. - A. CEDAM va avea următoarele atribuţii:
   1. stocarea următoarelor informaţii:
   - numerele de înregistrare a autovehiculelor pe teritoriul României, inclusiv datele tehnice ale acestora, datele personale ale proprietarului sau conducătorilor auto care au provocat accidente;
   - numerele documentelor de asigurare RCA, inclusiv data de expirare a acoperirii asigurării;
   - denumirea şi sediul asigurătorilor RCA emitenţi de documente de asigurare;
   2. coordonarea strângerii şi diseminării acestor informaţii;
   3. asistarea persoanelor îndreptăţite şi garantarea obţinerii de către aceştia a informaţiilor solicitate.
   B. Partea prejudiciată este îndreptăţită pentru o perioadă de 7 ani după producerea accidentului să obţină din partea CEDAM următoarele informaţii:
   1. denumirea şi sediul asigurătorului RCA;
   2. numărul documentului de asigurare.

Modificat de Ordin nr. 113121 din 19/07/2006 Articolul 1 la 28/07/2006

   TITLUL II
  Autorizarea asigurătorilor şi alte elemente referitoare la
practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru
pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule

   Art. 13. - Asigurătorii pot subscrie asigurarea obligatorie RCA în conformitate cu prevederile Legii nr. 136/1995, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, dacă îndeplinesc, cumulativ, suplimentar celorlalte cerinţe legale, următoarele:
   a) sunt autorizaţi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor nr. 2/2001 privind informaţiile şi documentele cerute pentru autorizarea asigurătorilor şi criteriile pentru aprobarea acţionarilor semnificativi şi a persoanelor semnificative ale asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 2/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 501 din 24 august 2001, cu modificările ulterioare;
   b) dispun de o reţea teritorială formată din cel puţin o unitate (sucursală, agenţie), înregistrată la oficiul registrului comerţului, în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti, cu excepţia judeţului Ilfov;
   c) pentru fiecare unitate dispun de personal specializat în activitatea de constatare şi de lichidare a daunelor auto şi efectuează plăţi de despăgubire la cel puţin una dintre unităţile teritoriale din fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti, cu excepţia judeţului Ilfov;
   d) dispun de o dotare cu tehnică de calcul şi software adecvate şi de personal care să permită ţinerea unor evidenţe detaliate privind documentele de asigurare şi centralizarea informaţiilor/datelor colectate de la unităţile teritoriale şi, totodată, posedă capacitatea de a comunica în mod electronic aceste informaţii către baza unică de date, constituită conform art. II din Legea nr. 172/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 139/1995 privind asigurările şi reasigurările în România. În acest sens este obligatorie transmiterea electronică zilnică a informaţiilor referitoare la asigurarea obligatorie RCA între unităţile teritoriale şi sediul central şi, o dată cu operabilitatea bazei unice de date, transmiterea acestor informaţii să se realizeze securizat (criptat). Informaţiile necesare a fi colectate şi transmise în baza unică de date constituită la nivel naţional sunt prezentate în anexa nr. 4;
   e) nu se află în una dintre situaţiile reglementate de art. 29 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, nu li s-au limitat, interzis operaţiunile sau nu li s-a retras autorizaţia conform art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
   Art. 14. - (1) În vederea autorizării asigurătorilor pentru practicarea asigurării obligatorii RCA, în conformitate cu art. 12 alin. (10) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, aceştia vor prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor o cerere însoţită de:
   a) documentaţia din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 13 lit. a) şi d);
   b) extras de la oficiul registrului comerţului, din care să rezulte existenţa unităţilor teritoriale, conform prevederilor art. 13 lit. b);
   c) pentru fiecare unitate teritorială se vor prezenta lista personalului de specialitate, însoţită de copii ale documentelor legale care atestă existenţa raporturilor contractuale cu asigurătorul RCA, structura de lucru necesară efectuării plăţilor de despăgubiri, precum şi alte informaţii utile, centralizate conform modelului prezentat în anexa nr. 5;
   d) o declaraţie a conducerii societăţii de asigurare, din care să rezulte că va respecta întocmai prevederile prezentelor norme, sub sancţiunile prevăzute la art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 6;
   e) tariful primelor de asigurare stabilit în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2).
   (2) Cererile de autorizare însoţite de documentaţia aferentă vor fi soluţionate în termenul legal de la înregistrarea acestora la registratura Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.
   (3) Dacă în urma analizării documentaţiei depuse rezultă neconcordanţe, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate solicita informaţii suplimentare, probate prin acte oficiale şi documente justificative, autorizarea fiind amânată până la clarificarea tuturor aspectelor.
   (4) Autorizarea are valabilitate pe perioadă nedeterminată, putând fi retrasă sau suspendată de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în condiţiile legii.
   Art. 15. - (1) Asigurătorii care au fost autorizaţi să practice asigurarea obligatorie RCA pentru anul 2004 vor solicita autorizarea pe perioadă nedeterminată, pe baza unei cereri depuse la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor după publicarea prezentelor norme în Monitorul Oficial al României, Partea I, însoţită de documentele prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a), b), c) şi d).
   (2) Asigurătorii care nu au fost autorizaţi să practice asigurarea obligatorie RCA pentru anul 2004 şi care solicită autorizarea începând cu anul 2005 vor depune cererea de autorizare, însoţită de documentele prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a), b), c) şi d), după publicarea prezentelor norme în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   Art. 16. - (1) În aplicarea prevederilor art. 5 şi 53 din Legea nr. 136/1995, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările ulterioare, având în vedere elaborarea şi publicarea prezentelor norme, gestionarea programului de monitorizare a activităţii asigurătorilor care practică aceste asigurări, implementarea şi întreţinerea unei baze unice de date la nivel naţional, în conformitate cu art. II din Legea nr. 172/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi, totodată, susţinerea cofinanţării programului PHARE pentru achiziţia sistemelor de soft şi hard necesare şi realizarea compatibilităţii cu baza de date a Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru protejarea corespunzătoare a intereselor asiguraţilor şi prevenţie rutieră în sensul legislaţiei rutiere în vigoare se prelevă o cotă procentuală de 1,38% din volumul primelor de asigurare încasate lunar pentru asigurarea obligatorie RCA.
   (2) Sumele determinate prin aplicarea cotei de 1,38% asupra volumului lunar al primelor de asigurare încasate se vor vira până la data de 25 a lunii următoare în contul nr. RO 57 TREZ 700 50 25 XXX 000 272, deschis pe seama Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor la Trezoreria Municipiului Bucureşti.
   (3) Sumele determinate potrivit alin. (1), aferente primelor de asigurare încasate pentru asigurarea obligatorie RCA în cursul anului 2004, pentru exerciţiul financiar al anului 2005, vor fi virate până la data de 25 ianuarie 2005.
   (4) Cota procentuală menţionată la alin. (1) şi (2) poate fi modificată pentru anul 2006, în funcţie de realizarea obiectivelor prevăzute mai sus.
   Art. 17. - (1) Asigurătorii au obligaţia de a întocmi evidenţe lunare privind asigurarea obligatorie RCA, potrivit modelelor prezentate în anexele nr. 7a), 7b) şi 8.
   (2) Asigurătorii RCA vor transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor rapoarte lunare, până la data de 30 a lunii următoare, pe baza evidenţelor sus-menţionate.
   Art. 18. - În contabilitatea asigurătorului autorizat pentru practicarea asigurării obligatorii RCA se vor efectua următoarele înregistrări contabile:
   1. Evidenţierea primelor de asigurare de răspundere civilă auto, încasate în exerciţiul financiar al anului 2004 şi aferente exerciţiului financiar al anului 2005:
   
5442 "Conturi curente la bănci privind asigurările = 4742 "Venituri înregistrate în avans privind asigurările
generale" (analitic distinct) generale" (analitic distinct)
   2. La începutul exerciţiului financiar al anului 2005 vor fi evidenţiate astfel:
   
4012 "Decontări privind primele de  = 702 "Venituri din primele brute subscrise - cu primele de asigurare
asigurare aferente asigurărilor privind asigurările generale directe" brute subscrise
generale" (analitic distinct) (analitic distinct)

şi concomitent

4742 "Venituri înregistrate în avans = 4012 "Decontări privind primele de - cu primele de asigurare
privind asigurările generale" asigurare aferente asigurărilor încasate în exerciţiul
(analitic distinct) generale" (analitic distinct) financiar 2004
   3. Evidenţierea cheltuielilor cu comisioanele plătite brokerilor şi agenţilor de asigurare:
   
4722 "Cheltuieli de achiziţie reportate privind = 5442 "Conturi curente la bănci privind asigurările
asigurările generale" generale" (analitic distinct) sau
5472 "Casa privind asigurările generale"
(analitic distinct)
    Ulterior se va evidenţia repartizarea acestor cheltuieli în perioadele următoare, pe naturi de cheltuieli, conform scadenţarului, efectuându-se înregistrarea contabilă:
   
656 "Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi" = 4722 "Cheltuieli de achiziţie reportate privind asigurările
generale"
    Pentru conturile:
    4722 "Cheltuieli de achiziţie reportate privind asigurările generale" şi 656 "Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi" vor fi utilizate următoarele conturi analitice:
   - 47221 "Comisioane pentru brokeri de asigurare"
   - 47222 "Comisioane pentru agenţi de asigurare"
   - 656221 "Cheltuieli privind comisioanele pentru brokeri de asigurare"
   - 656222 "Cheltuieli privind comisioanele pentru agenţi de asigurare"
   4. Evidenţierea sumei virate în contul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, potrivit art. 16 alin. (2):
   
6432 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte = 4472 "Fonduri speciale, taxe şi vărsăminte
asimilate privind asigurările generale" asimilate privind asigurările generale"
(analitic distinct) (analitic distinct)
4472 "Fonduri speciale, taxe şi vărsăminte asimilate = 5442 "Conturi curente la bănci privind
privind asigurările generale" asigurările generale"
(analitic distinct) (analitic distinct)
   TITLUL III
  Norme tehnice cu privire la aplicarea asigurării obligatorii
de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor
prin accidente de autovehicule

   CAPITOLUL I
  Dispoziţii generale

   Art. 19. - Asigurătorii RCA acordă, în baza primelor de asigurare plătite, despăgubiri pentru prejudiciile de care asiguraţii acestora răspund, în baza legii, faţă de terţe persoane păgubite prin accidente de autovehicule care au loc în limitele teritoriale ale contractului de asigurare, precum şi pentru cheltuielile făcute de asiguraţi în procesul civil, în limitele stabilite potrivit art. 7.
   Art. 20. - Asigurătorii RCA acordă despăgubiri:
   1. indiferent de locul în care a fost produs accidentul de autovehicul (pe drumuri publice, pe drumuri care nu sunt deschise circulaţiei publice, în incinte şi în orice alte locuri) atât în timpul deplasării, cât şi în timpul staţionării autovehiculului asigurat;
   2. pentru pagubele produse de dispozitivele sau instalaţiile cu care au fost echipate autovehiculele, precum şi pentru pagubele cauzate de remorci, semiremorci ori ataşe, dar numai în timpul în care acestea sunt ataşate unui autovehicul asigurat, inclusiv pentru pagubele produse din cauza desprinderii accidentale a acestora de autovehicule;
   3. dacă paguba a fost produsă din culpa conducătorului autovehiculului, inclusiv în cazurile în care conducătorul autovehiculului, la data accidentului:
   - a condus autovehiculul fără consimţământul explicit sau implicit al asiguratului;
   - nu este titularul unui permis care să îi dea dreptul să conducă autovehiculul respectiv;
   - nu a respectat obligaţiile legale de ordin tehnic cu privire la starea şi siguranţa autovehiculului respectiv;
   4. dacă paguba a fost produsă prin fapta autovehiculului (când paguba îşi are cauza în însuşirile, acţiunea sau inacţiunea autovehiculului), prin intermediul altui lucru antrenat de deplasarea autovehiculului, prin scurgerea, risipirea ori căderea accidentală a substanţelor, materialelor sau a obiectelor transportate;
   5. în cazul în care persoanele care solicită despăgubiri pentru vătămări corporale sunt membrii familiei asiguratului, conducătorului auto sau oricărei alte persoane a cărei răspundere civilă este angajată într-un accident de autovehicule.
   Art. 21. - (1) În situaţia în care cel păgubit a contribuit din culpă la producerea accidentului sau la mărirea pagubei, cel chemat să răspundă va fi ţinut răspunzător numai pentru partea din pagubă care îi este imputabilă (culpa comună). În astfel de situaţii, întinderea răspunderii fiecărei persoane va fi cea rezultată din acte.
   (2) În situaţia în care din acte nu rezultă întinderea răspunderii fiecărei persoane, aceasta se va stabili în cote egale, în raport cu numărul părţilor implicate în accident, fiecare având dreptul la despăgubire în proporţia în care nu s-a făcut răspunzător de producerea accidentului.
   Art. 22. - Asigurătorii RCA nu acordă despăgubiri pentru:
   1. cazurile în care proprietarul sau conducătorul autovehiculului vinovat nu are răspundere civilă, dacă accidentul a fost produs:
   a) dintr-un caz de forţă majoră;
   b) din culpa exclusivă a persoanei păgubite;
   c) din culpa exclusivă a unei terţe persoane;
   2. pagubele produse bunurilor aparţinând persoanelor fizice sau persoanelor juridice, dacă au fost provocate de un autovehicul asigurat RCA ce se află în proprietate ori este utilizat de aceeaşi persoană fizică sau juridică şi este condus de un prepus al aceleiaşi persoane juridice ori de o altă persoană pentru care răspunde persoana fizică sau persoana juridică;
   3. pagubele cauzate în situaţiile în care proprietarul autovehiculului nu face dovada valabilităţii la data accidentului a asigurării obligatorii RCA sau asigurătorul RCA nu are răspundere;
   4. pagubele situate sub limita minimă a despăgubirilor de asigurare prevăzute în actul normativ în vigoare la data producerii accidentului pentru avarierea ori distrugerea bunurilor în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor păgubite şi de numărul persoanelor răspunzătoare de producerea pagubei pentru daunele produse pe teritoriul României;
   5. partea din prejudiciu care depăşeşte limitele maxime ale despăgubirilor de asigurare stabilite potrivit art. 7, produs în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor păgubite şi de numărul persoanelor răspunzătoare de producerea pagubei pentru daunele produse pe teritoriul României;
   6. amenzile de orice fel şi cheltuielile penale la care ar fi obligat proprietarul sau conducătorul autovehiculului asigurat, răspunzător de producerea pagubei, precum şi cheltuielile de executare a hotărârilor penale privind plata despăgubirilor;
   7. cheltuielile făcute în procesul penal de proprietarul, utilizatorul sau conducătorul autovehiculului asigurat, răspunzător de producerea pagubei, chiar dacă în cadrul procesului penal s-a soluţionat şi latura civilă;
   8. sumele pe care conducătorul autovehiculului, răspunzător de producerea pagubei, este obligat să le plătească proprietarului sau utilizatorului căruia i-a încredinţat autovehiculul asigurat, pentru avarierea ori distrugerea acestui autovehicul;
   9. pagubele produse bunurilor transportate, dacă între proprietarul, utilizatorul autovehiculului care a produs accidentul sau conducătorul auto răspunzător şi persoanele păgubite a existat un raport contractual;
   10. pagubele produse persoanelor sau bunurilor aflate în autovehiculul care a produs accidentul, dacă asigurătorul RCA poate dovedi că autovehiculul respectiv era furat;
   11. pagubele produse la locul de muncă de dispozitivele sau de instalaţiile montate pe autovehicule, atunci când acestea sunt utilizate ca utilaje ori ca instalaţii de lucru;
   12. pagubele produse prin accidente survenite în timpul operaţiunilor de încărcare şi de descărcare, acestea constituind riscuri ale activităţii profesionale;
   13. pagubele produse ca urmare a transportului de produse periculoase (radioactive, ionizante, inflamabile, explozive, corosive, combustibile), care au determinat sau au agravat producerea pagubei;
   14. pretenţiile ca urmare a diminuării valorii bunurilor după reparaţie.

   CAPITOLUL II
  Avizarea şi constatarea pagubelor pe teritoriul României

   Art. 23. - (1) Pentru recuperarea pagubelor produse ca urmare a accidentelor de autovehicule persoanele păgubite se vor adresa societăţii de asigurare cu care proprietarul autovehiculului răspunzător de producerea accidentului a încheiat asigurarea obligatorie RCA.
   (2) Dacă pentru recuperarea prejudiciului persoana păgubită se adresează asigurătorului său de bunuri, constatarea avariilor, soluţiile tehnologice adoptate, evaluarea şi stabilirea despăgubirilor vor fi opozabile asigurătorului RCA al persoanei vinovate, în limita prevederilor prezentelor norme.
   (3) În situaţia respectării prevederilor alin. (2), asigurătorul de bunuri al persoanei păgubite recuperează despăgubirea plătită de la asigurătorul RCA al persoanei vinovate fără ca asigurătorul RCA să fie îndreptăţit să respingă o astfel de cerere.
   Art. 24. - (1) Încuviinţarea cu privire la stabilirea despăgubirii pe baza convenţiei dintre asiguraţi, persoane păgubite şi asigurători se dă:
   a) de către proprietarul autovehiculului răspunzător de producerea pagubei sau de conducătorul acestuia, numai în cazul în care despăgubirile nu urmează să fie recuperate potrivit prevederilor art. 58 din Legea nr. 136/1995, cu modificările şi completările ulterioare, pe actele eliberate de autorităţile publice competente să constate şi să cerceteze accidentele de autovehicule, pe înştiinţarea sau pe procesul-verbal de constatare a pagubelor întocmit de asigurător. Această încuviinţare constituie şi avizare de daună pentru asigurătorul RCA;
   b) de către persoana păgubită (în cazul persoanelor juridice, de reprezentantul acestora), pe procesul-verbal de constatare a pagubelor, întocmit de asigurătorul RCA în dublu exemplar.
   (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), în cazul persoanelor fizice, încuviinţarea poate fi dată de soţia (soţul) asiguratului, respectiv a (al) persoanei păgubite, ori, în caz de imposibilitate a ambilor soţi (spitalizare, deces, detenţie, lipsa îndelungată din localitate etc.), de oricare dintre următoarele persoane majore: copii, părinţi, surori sau fraţi ai asiguratului, respectiv ai persoanei păgubite ori ai soţiei (soţului) acesteia.
   Art. 25. - Deschiderea dosarului de daună, precum şi constatarea pagubelor se efectuează şi în cazurile în care nu s-a primit încă înştiinţarea de la asiguratul răspunzător de producerea pagubei, însă persoanele păgubite se prezintă la asigurătorul RCA al acestuia cu dovezi privind răspunderea asiguratului, cauzele şi împrejurările accidentului.
   Art. 26. - (1) Procesul-verbal de constatare a pagubelor se semnează de toate persoanele care iau parte la întocmirea acestuia.
   (2) Eventualele obiecţii ale părţilor cu privire la pagubele constatate vor fi menţionate în procesul-verbal sau într-o anexă la acesta.
   (3) Eventualele modificări în cuprinsul procesului-verbal trebuie certificate sub semnătura aceloraşi persoane care l-au semnat.
   (4) Dacă prin demontarea sau reparaţia bunului avariat au rezultat şi alte pagube produse ca urmare a accidentului, ce nu au putut fi constatate iniţial, se va întocmi un proces-verbal suplimentar de constatare a pagubelor, cu participarea aceloraşi persoane care au luat parte la constatarea iniţială.
   Art. 27. - După efectuarea constatării, asigurătorul RCA este obligat să elibereze păgubitului o copie de pe procesul-verbal de constatare a pagubelor sau o notă de constatare, prin care să indice numărul de dosar deschis, piesele constatate ca avariate în accident şi soluţiile tehnice adoptate (înlocuire sau reparaţie), precum şi lista documentelor necesare a fi depuse de către păgubit pentru finalizarea dosarului de daună şi efectuarea plăţii.
   Art. 28. - Asigurătorii RCA pot acorda despăgubiri şi în cazul în care persoana păgubită a procedat la repararea autovehiculului avariat înainte ca asigurătorii RCA să efectueze constatarea pagubei, dacă împrejurările şi cauzele producerii evenimentului asigurat, precum şi cuantumul pagubei rezultă din actele aflate la dosar. În asemenea situaţii stabilirea mărimii avariilor şi a cuantumului pagubelor se va face în baza datelor consemnate în actele încheiate de organele de poliţie, unităţile de pompieri sau de celelalte autorităţi publice competente, a documentaţiilor privind costul efectiv al reparaţiilor efectuate, coroborate cu preţurile practicate de unităţile de specialitate, a declaraţiilor scrise ale păgubitului şi ale martorilor şi a altor dovezi prezentate, coroborate cu propriile constatări ale asigurătorului RCA, rezultate în urma examinării reparaţiilor executate autovehiculului şi, după caz, a eventualelor părţi componente sau piese avariate înlocuite, precum şi cu investigaţiile în legătură cu dinamica accidentului, localizarea acestuia etc. Şi în aceste cazuri datele constatate vor fi consemnate în procesul-verbal de constatare a pagubelor la autovehicule, care va fi semnat de toate persoanele care iau parte la întocmirea acestuia.

   CAPITOLUL III
  Stabilirea despăgubirilor în cazul accidentelor
produse pe teritoriul României

   Art. 29. - Despăgubirile se stabilesc pe baza convenţiei dintre asigurat, persoana păgubită şi asigurător RCA ori, în cazul în care nu s-a realizat înţelegerea, prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă pronunţată în România.
   Art. 30. - (1) Stabilirea despăgubirilor pe baza convenţiei dintre asiguraţi, persoanele păgubite şi asigurători RCA se poate face în cazurile în care, din actele încheiate de organele de poliţie, unităţile de pompieri sau de celelalte autorităţi publice competente să constate şi să cerceteze accidentele de autovehicule, precum şi din înştiinţarea asiguraţilor, respectiv a conducătorilor auto vinovaţi rezultă răspunderea civilă a proprietarului sau a conducătorului autovehiculului asigurat în producerea pagubei, iar persoana păgubită face dovada prejudiciului suferit.
   (2) În cazul avarierii sau distrugerii bunurilor, dacă autorităţile publice nu au reţinut elemente determinante cu privire la cauzele şi la împrejurările producerii accidentului de autovehicule ori la pagubele cauzate, acestea pot fi dovedite prin orice mijloc legal de probă.
   Art. 31. - Despăgubirile nu pot fi stabilite pe baza convenţiei dintre asiguraţi, persoanele păgubite şi asigurători RCA, în cazul în care:
   1. se formulează pretenţii de despăgubiri pentru lipsa de folosinţă a bunului avariat ori distrus, pentru partea respectivă de despăgubire, cu excepţia lipsei de folosinţă a mijloacelor de transport avariate aparţinând agenţilor economici care au ca obiect de activitate transporturi de mărfuri sau de persoane cu plată, dar numai pentru timpul normat necesar efectuării reparaţiei pagubelor produse la mijloacele de transport. Partea de despăgubire aferentă lipsei de folosinţă se determină luându-se în calcul tarifele pentru transporturi de mărfuri sau de persoane practicate de păgubit la data producerii pagubei. Sarcina probei aparţine păgubitului şi se face cu înscrisuri doveditoare;
   2. se formulează pretenţii de despăgubiri pentru: hârtii de valoare, acte, manuscrise, bijuterii, pietre preţioase, obiecte de artă, obiecte din platină, aur sau argint, mărci poştale, timbre, precum şi pentru dispariţia sau distrugerea banilor;
   3. nu se pot trage concluzii cu privire la persoana răspunzătoare de producerea pagubei, la cauzele şi împrejurările producerii accidentului, precum şi la cuantumul pagubelor produse.
   Art. 32. - În cazul în care accidentul de autovehicul face obiectul unui proces penal, despăgubirile pot fi stabilite pe baza convenţiei dintre asiguraţi, păgubiţi şi asigurători RCA, în cazul în care:
   1. potrivit legii, acţiunea penală a fost stinsă prin împăcarea părţilor;
   2. deşi hotărârea instanţei penale a rămas definitivă şi irevocabilă, stabilirea despăgubirilor civile ar urma să se facă ulterior;
   3. deşi acţiunea penală nu poate fi stinsă prin împăcarea părţilor, sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
   a) s-a dat rechizitoriu de trimitere în judecată sau din actele încheiate de autorităţile publice, semnate fără obiecţii de proprietarul ori de conducătorul autovehiculului asigurat, răspunzător de producerea pagubei, rezultă cu certitudine atât răspunderea civilă a acestora, pagubele cauzate, cât şi vinovăţia penală a conducătorului auto care urmează să fie trimis în judecată după finalizarea cercetărilor aflate în curs;
   b) s-a dat acordul pentru stabilirea despăgubirii pe baza convenţiei dintre asigurat, persoana păgubită şi asigurător RCA;
   c) persoana păgubită îşi ia un angajament scris prin care se obligă să restituie de îndată, parţial sau total, despăgubirea primită, în funcţie de hotărârea instanţei penale în ceea ce priveşte fapta, făptuitorul şi vinovăţia;
   d) conducătorul autovehicului, răspunzător de producerea pagubei, îşi ia un angajament scris privind recuperarea despăgubirii, în cazul aplicării prevederilor art. 58 din Legea nr. 136/1995, cu modificările şi completările ulterioare.
   Art. 33. - La stabilirea despăgubirii, în cazul avarierii sau distrugerii bunurilor, se iau ca bază de calcul pretenţiile formulate de persoanele păgubite, avându-se în vedere prevederile legale privind acoperirea cuantumului pagubelor aduse bunurilor, fără a se depăşi diferenţa dintre valoarea acestora din momentul producerii accidentului şi valoarea rămasă şi nici limitele maxime ale despăgubirilor stabilite potrivit art. 7.
   Art. 34. - (1) În cazul în care cuantumul despăgubirilor ca urmare a avarierii ori distrugerii bunurilor aparţinând mai multor persoane în unul şi acelaşi accident de autovehicul depăşeşte, la data producerii accidentului, limita maximă stabilită potrivit art. 7, în care se cuprind şi cheltuielile făcute în procesul civil, indiferent de numărul persoanelor păgubite şi de numărul persoanelor răspunzătoare de producerea pagubei, despăgubirile se acordă, în limita acestei sume, fiecărei persoane păgubite, proporţional cu raportul dintre limita maximă şi totalul cuantumului despăgubirilor.
   (2) În cazul în care cuantumul despăgubirilor ca urmare a vătămărilor corporale sau a decesului mai multor persoane în unul şi acelaşi accident de autovehicul depăşeşte, la data producerii accidentului, limita maximă stabilită potrivit art. 7, în care se cuprind şi cheltuielile făcute în procesul civil, indiferent de numărul persoanelor păgubite şi de numărul persoanelor răspunzătoare de producerea pagubei, despăgubirile se acordă în limita acestei sume, proporţional cu prejudiciul suferit de fiecare persoană păgubită, fără însă a se depăşi, la data producerii accidentului, pentru fiecare persoană accidentată, limita de despăgubire pe persoană stabilită potrivit art. 7.

   SECŢIUNEA A
  Stabilirea despăgubirilor în cazul avarierii sau distrugerii
autovehiculelor/vehiculelor în accidente de autovehicule
produse pe teritoriul României

   Art. 35. - (1) Despăgubirile pentru autovehicule nu pot depăşi cuantumul pagubei, diferenţa dintre valoarea autovehiculului la data producerii accidentului şi valoarea rămasă şi nici limita maximă a despăgubirilor stabilită potrivit art. 7.
   (2) Prin valoare rămasă se înţelege valoarea acelor părţi din autovehicul rămase neavariate, cuprinse între 0,1% şi cel mult 25% din valoarea autovehiculului, la data accidentului.
   (3) Cuantumul pagubei la autovehicule este egal cu costul reparaţiilor părţilor componente sau pieselor avariate ori cu costul de înlocuire a acestora, inclusiv cheltuielile pentru materiale, precum şi cele de demontare şi montare, aferente reparaţiilor şi înlocuirilor necesare ca urmare a pagubelor produse prin respectivul accident de autovehicul, stabilite la preţurile practicate de unităţile de specialitate. Prin unităţi de specialitate se înţelege persoanele juridice, legal autorizate, care au în obiectul lor de activitate comercializarea de autovehicule, părţi componente, piese înlocuitoare şi a materialelor pentru acestea (cu excepţia celor în regim de consignaţie) şi/sau executarea de lucrări de întreţinere şi reparaţie la autovehicule.
   (4) La avarierea unui ansamblu sau subansamblu se ia în considerare înlocuirea numai a părţilor componente sau a pieselor care au fost avariate.
   (5) Prin părţi componente sau piese care necesită înlocuirea se înţelege numai cele a căror reparare sau folosire, chiar reparate, nu mai este posibilă din punct de vedere tehnic datorită gradului de avariere a acestora ori, cu toate că repararea este posibilă, costul de reparaţie, inclusiv cheltuielile pentru materiale, precum şi cele de demontare şi montare aferente depăşesc valoarea de nou a părţii componente sau a piesei respective, inclusiv cheltuielile pentru materiale, precum şi cele de demontare şi montare aferente.
   (6) Se consideră că a fost necesară revopsirea integrală a autovehiculului atunci când părţile avariate din cauza accidentului reprezintă minimum 50% din suprafaţa totală exterioară a autovehiculului respectiv.
   (7) Preţurile părţilor componente, ale pieselor înlocuitoare noi şi ale materialelor sunt cele practicate de unităţile de specialitate.
   (8) În cazurile în care pentru repararea autovehiculelor a fost necesară procurarea directă de către deţinător a unor părţi componente, piese sau materiale cu plata în valută, costul acestora este egal cu costul de achiziţie prevăzut în actele de cheltuieli prezentate (inclusiv cheltuielile de transport şi taxe vamale, exclusiv T.V.A. aferentă), echivalat în lei la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României la data efectuării plăţii facturii de către păgubit. În aceste cazuri costul părţilor componente, pieselor sau materialelor nu va depăşi preţurile de vânzare practicate de unităţile de specialitate din România, dacă acestea sunt comercializate şi în România.
   (9) Costul reparaţiilor efectuate la autovehicule se stabileşte pe baza documentelor eliberate de unităţile de specialitate.
   (10) În cazul în care reparaţiile autovehiculului se efectuează în regie proprie sau se solicită plata despăgubirii înainte de efectuarea reparaţiilor, costul acestora se stabileşte pe baza evaluării asigurătorului RCA şi, dacă este cazul, a documentelor justificative privind plăţile făcute, prezentate ulterior efectuării reparaţiilor. În astfel de cazuri cheltuielile cu manopera şi costul reparaţiilor nu pot depăşi, pentru părţi componente, piese sau materiale, preţurile de vânzare şi tarifele pentru manoperă practicate de unităţile de specialitate.
   (11) Dacă pentru unele părţi componente sau piese ale autovehiculului nu există preţuri practicate de unităţile de specialitate, valoarea de nou a acestora se stabileşte pe baza preţurilor din cataloagele pentru piese de schimb sau, în lipsă, prin asimilare cu preţurile din cataloage sau practicate de unităţile de specialitate, pentru părţile componente ori piesele unor autovehicule similare. În cazul în care preţurile din cataloage sunt exprimate în valută, se va calcula echivalentul în lei la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României la data producerii accidentului.
   Art. 36. - (1) Valoarea autovehiculului la data producerii accidentului se stabileşte scăzându-se din valoarea de nou a acestuia uzura corespunzătoare.
   (2) Modalitatea de stabilire a valorii de nou şi a uzurii corespunzătoare, prevăzute de prezentele norme, se aplică inclusiv în cazul despăgubirii stabilite prin hotărâre judecătorească.
   Art. 37. - Prin valoarea de nou a autovehiculelor avariate se înţelege:
   a) preţul de comercializare practicat de unităţile de specialitate din România la data producerii accidentului;
   b) pentru autovehiculele care nu se comercializează în România, preţul corespunzător din cataloagele de specialitate, echivalat în lei la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României la data producerii accidentului;
   c) pentru tipurile de autovehicule la care nu există preţuri stabilite sau pentru tipuri ori modele care nu se mai fabrică, valoarea stabilită prin asimilare cu preţul de vânzare1), practicat la data accidentului, al unor autovehicule care au design şi caracteristici tehnice similare din producţia internă sau externă.
    ___________
   1) În lipsa acestor preţuri se pot avea în vedere preţurile corespunzătoare din cataloagele de specialitate.

   Art. 38. - (1) Uzura autovehiculului avariat se stabileşte în raport cu vechimea, utilizarea şi starea de întreţinere a acestuia la data producerii accidentului. La stabilirea uzurii se ţine seama de costul reparaţiilor curente sau capitale, inclusiv de costul de înlocuire a părţilor componente sau a pieselor executate înainte de accident, pentru menţinerea stării tehnice corespunzătoare a autovehiculului. Valoarea acestora se stabileşte în baza documentaţiilor privind costul efectiv al reparaţiilor sau al înlocuirilor respective.
   (2) Criteriile pentru stabilirea uzurii în cazul pagubelor produse la autovehicule sunt cele prevăzute în anexa nr. 1.
   Art. 39. - Se acordă despăgubiri şi pentru:
   1. acoperirea cheltuielilor făcute în vederea limitării pagubelor, dacă au fost necesare ca urmare a accidentului şi sunt probate cu documente justificative;
   2. în cazul autovehiculelor avariate care nu se mai pot deplasa prin forţa proprie:
   a) acoperirea cheltuielilor de transport al autovehiculului (cu excepţia cazurilor de daună totală) la unitatea de specialitate din România, cea mai apropiată de locul accidentului, care poate face reparaţia, sau la locul cel mai apropiat de adăpostire a autovehiculului;
   b) cheltuielile de transport până la localitatea de domiciliu a persoanelor care au efectuat voiajul în autovehiculul avariat, fără a se putea depăşi tariful prevăzut pentru transportul cu trenul clasa a II-a;
   c) cheltuielile de transport al mărfurilor aflate în autovehicul, inclusiv remorca/semiremorca tractată de acesta, până la destinaţie;
   d) cheltuielile prevăzute mai sus trebuie probate cu documente justificative.
   Art. 40. - În cazul persoanei păgubite cu domiciliul/sediul în străinătate, proprietară a autovehiculului înmatriculat în străinătate:
   1. dacă reparaţia s-a efectuat în străinătate, despăgubirile urmând a se plăti în valută, costul reparaţiei este cel prevăzut în documentaţia de reparaţie, avându-se în vedere avariile constatate de asigurătorul RCA, precum şi eventualele avarii suplimentare constatate cu ocazia efectuării reparaţiei, dacă producerea acestora se justifică prin dinamica accidentului;
   2. în cazul în care reparaţia s-a făcut în România şi se solicită plata despăgubirii în valută, calcularea în valută a costurilor reparaţiei, stabilite în lei, se face la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României la data la care păgubitul a efectuat plata facturii de reparaţii;
   3. în cazul în care se solicită plata despăgubirii înainte de efectuarea reparaţiilor, costul pagubelor se stabileşte pe baza evaluării făcute de asigurătorul RCA, avându-se în vedere constatările reţinute de autorităţile publice competente, cercetările efectuate de asigurătorul RCA în legătură cu dinamica accidentului şi întinderea prejudiciului, precum şi, dacă este cazul, documentele prezentate ulterior privind plăţile efectiv făcute de cel păgubit. Calcularea în valută a despăgubirilor stabilite în lei se face la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României la data propunerii făcute de către asigurătorul RCA persoanei păgubite şi acceptate de către aceasta;
   4. în cazul în care se solicită plata în lei a despăgubirii stabilite în valută, se va calcula echivalentul în lei al acesteia la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României la data propunerii făcute de către asigurătorul RCA persoanei păgubite şi acceptate de către aceasta;
   5. calcularea în valută a limitelor privind cuantumul despăgubirilor, stabilite potrivit art. 7, se face la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României la data producerii accidentului.
   Art. 41. - În cazurile în care despăgubirile urmează să fie recuperate potrivit art. 58 din Legea nr. 136/1995, cu modificările şi completările ulterioare, suma de recuperat reprezintă:
   a) despăgubirea stabilită în lei, în cazul în care plata acesteia s-a făcut de către asigurătorul RCA în lei;
   b) despăgubirea stabilită şi plătită în valută, echivalată în lei la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României la data efectuării plăţii externe de către asigurătorul RCA.

   SECŢIUNEA B
  Stabilirea despăgubirilor în cazul vătămării corporale
sau al decesului persoanelor ca urmare a accidentelor
de autovehicule produse pe teritoriul României

   Art. 42. - La stabilirea despăgubirilor pe baza convenţiei dintre asiguraţi, persoanele păgubite şi asigurătorii RCA, în cazul vătămării corporale sau al decesului unor persoane, se au în vedere următoarele:
   1. în caz de vătămare corporală:
   a) diferenţa dintre veniturile nete ale persoanei vătămate şi indemnizaţia primită din fondurile persoanei juridice sau fizice la care salariatul îşi desfăşoară activitatea şi/sau, după caz, din fondurile bugetului asigurărilor sociale de stat, pe perioada spitalizării şi a concediului medical;
   b) venitul mediu lunar net realizat din activităţi desfăşurate de către persoana vătămată, probat cu documente justificative, în cazul persoanelor care nu au calitatea de salariat;
   c) salariul de bază minim brut pe economie, în cazul persoanelor păgubite aflate la data producerii accidentului în ultimul an de studii sau de calificare;
   d) eventualele cheltuieli prilejuite de accident (cheltuieli cu transportul persoanei accidentate, de tratament, de spitalizare, pentru recuperare, pentru proteze, pentru alimentaţie suplimentară, conform prescripţiilor medicale), probate cu documente justificative şi care nu sunt suportate din fondurile de asigurări sociale prevăzute de reglementările în vigoare;
   e) cheltuieli cu îngrijitori pe perioada incapacităţii de muncă, dacă prin certificat medical se recomandă acest lucru, însă nu mai mult de salariul de bază minim brut pe economie;
   f) daune morale: în conformitate cu legislaţia şi jurisprudenţa din România;
   2. în caz de deces:
   a) cheltuielile de înmormântare, inclusiv piatra funerară, precum şi cele efectuate cu îndeplinirea ritualurilor religioase, probate cu documente justificative;
   b) cheltuielile de transport al cadavrului, inclusiv cele de îmbălsămare, probate cu documente justificative, de la localitatea unde a avut loc decesul până la localitatea în care se face înmormântarea;
   c) veniturile nete nerealizate şi eventuale alte cheltuieli rezultate în perioada de la data producerii accidentului şi până la data decesului, prevăzute la pct. 1, dacă acestea au fost cauzate de producerea accidentului;
   d) daune morale: în conformitate cu legislaţia şi jurisprudenţa din România.

   SECŢIUNEA C
  Stabilirea despăgubirilor în cazul avarierii sau distrugerii
bunurilor, altele decât cele prevăzute la secţiunile A şi D,
în cazul accidentelor produse pe teritoriul României

   Art. 43. - (1) Despăgubirile pentru clădiri, construcţii sau alte bunuri se stabilesc pe baza preţurilor existente pe piaţă la data producerii riscului asigurat, în limitele maxime ale despăgubirilor stabilite potrivit art. 7.
   (2) În cazul în care persoanele păgubite prezintă documentaţii tehnice (devize de reparaţii sau alte evaluări), acestea pot fi luate în considerare la stabilirea despăgubirii, după verificarea prealabilă făcută de asigurătorul RCA.

   SECŢIUNEA D
  Stabilirea despăgubirilor în cazul vătămării sau pieirii animalelor
în cazul accidentelor produse de autovehicule pe teritoriul României

   Art. 44. - (1) Despăgubirile pentru animale se stabilesc pe baza valorii pe piaţa locală a animalului respectiv la data producerii accidentului.
   (2) Păgubitul va prezenta actul justificativ, din care să rezulte că este proprietarul animalului respectiv.
   (3) În cazul animalelor care necesită sacrificarea, şi a căror carne poate fi valorificată, se va lua în calculul recuperării suma primită pentru cantitatea de carne valorificată.

   CAPITOLUL IV
  Plata despăgubirilor

   Art. 45. - (1) Asigurătorul RCA va efectua plata despăgubirilor în termen de cel mult 20 de zile calendaristice de la data depunerii de către persoana păgubită a ultimului document necesar finalizării dosarului de daune. Persoana păgubită va specifica în cererea de despăgubire modalitatea de plată: în numerar sau prin ordin de plată, în cont bancar personal sau în contul bancar al unităţii de specialitate care a efectuat reparaţia.
   (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care în drepturile persoanei păgubite s-a subrogat asigurătorul acesteia, conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 136/1995, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
   a) dacă nu există obiecţiuni asupra sumelor solicitate, acestea se vor achita în cel mult 20 de zile calendaristice;
   b) dacă există obiecţiuni asupra acestor sume, acestea se vor comunica solicitantului în termen de cel mult 15 zile calendaristice, urmând ca în termen de cel mult 20 de zile calendaristice de la soluţionarea obiecţiunilor să se efectueze plata.
   (3) Faţă de termenele prevăzute mai sus, asigurătorul RCA va reactualiza cuantumul despăgubirii cu o cotă procentuală de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere în efectuarea plăţilor.
   Art. 46. - (1) O dată cu încasarea despăgubirii, persoana păgubită va menţiona în scris că a fost integral despăgubită pentru pagubele suferite şi că nu mai are nici o pretenţie de la asigurătorul RCA şi asigurat (persoana vinovată) în legătură cu paguba respectivă.
   (2) În situaţia efectuării plăţii de către asigurătorul RCA direct în contul bancar al persoanei păgubite, aceasta se consideră a fi integral despăgubită dacă în termen de 30 de zile de la data intrării sumei în contul său bancar nu a notificat asigurătorului RCA eventualele obiecţii referitoare la cuantumul despăgubirii.

   CAPITOLUL V
  Dispoziţii finale

   Art. 47. - (1) În cazurile în care nu s-a realizat convenţia şi despăgubirile se stabilesc prin hotărâre judecătorească, asigurătorul RCA va acorda despăgubiri fără a mai fi necesară încuviinţarea asiguratului, în baza hotărârii judecătoreşti rămase definitivă, irevocabilă şi învestită cu formulă executorie, cu respectarea prevederilor Legii nr. 136/1995, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentelor norme.
   (2) În cazul obligării la prestaţii băneşti periodice, sumele stabilite în condiţiile prevăzute la alin. (1) se vor plăti până la reducerea sau încetarea stării de nevoie ori a incapacităţii de muncă, ţinându-se seama de deciziile de pensionare, de certificatele medicale şi de alte dovezi care stabilesc aceste situaţii, cu respectarea limitelor maxime de despăgubire stabilite potrivit art. 7.
   Art. 48. - În cazul în care după plata despăgubirilor pentru vătămări corporale, stabilite prin hotărâre a organului de jurisdicţie competent, intervine decesul victimei ca urmare a aceluiaşi accident, se vor stabili despăgubiri pe baza convenţiei dintre părţi pentru cheltuielile prevăzute la art. 42 pct. 2.
   Art. 49. - Convenţia dintre asiguraţi, persoanele păgubite şi asigurătorii RCA are caracter total, necondiţionat, definitiv şi stinge toate pretenţiile decurgând din pagubele care erau sau puteau fi cunoscute la data realizării convenţiei, pentru pagubele ce s-au acoperit pe această cale, cu excepţia situaţiei în care ulterior plăţii despăgubirii pentru vătămări corporale starea persoanei păgubite s-a agravat ori a intervenit decesul acesteia, ca urmare a aceluiaşi accident.
   Art. 50. - Asigurătorii RCA autorizaţi sunt obligaţi să comunice asiguraţilor condiţiile privind această asigurare, prevăzute de prezentele norme.
   Art. 51. - Pentru respectarea intereselor asiguraţilor, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, prin atribuţiile sale, analizează şi rezolvă eventualele reclamaţii primite de la asiguraţi sau de la alte persoane fizice şi juridice care apelează la serviciile asigurătorilor RCA ori ale brokerilor de asigurare, putând lua măsuri împotriva nerespectării condiţiilor prevăzute în prezentele norme, potrivit art. 53.
   Art. 52. - La primirea despăgubirii pe baza convenţiei, persoana păgubită îşi ia un angajament scris prin care se obligă să restituie de îndată despăgubirea primită, în cazul în care actele încheiate de organele de poliţie, de unităţile de pompieri sau de alte autorităţi competente să cerceteze accidentele de autovehicule sunt anulate.
   Art. 53. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme de către societăţile de asigurare se sancţionează în condiţiile şi potrivit prevederilor art. 8 şi 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
   Art. 54. - Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a) 7b), 8 şi 9 fac parte integrantă din prezentele norme.

Modificat de Ordin nr. 3126 din 06/12/2005 Articolul 1 la 15/07/2004

   ANEXA Nr. 1
la norme

    CRITERII
pentru stabilirea uzurii în cazul pagubelor produse la autovehicule

   Art. 1. - (1) Pentru stabilirea valorii autovehiculelor la data producerii evenimentului asigurat, din valoarea de nou a acestora se scade uzura valorică. Prin uzură valorică se înţelege acea parte din valoarea autovehiculului ce se pierde prin vechime, întrebuinţare sau stare de întreţinere.
   (2) Uzura valorică se calculează prin aplicarea unui coeficient de uzură asupra valorii de nou a autovehiculului la data producerii evenimentului asigurat.
   (3) Coeficientul de uzură se stabileşte în funcţie de gradul de întrebuinţare (parcurs) a autovehiculului, exprimat în kilometri, precum şi de vechimea în exploatare, exprimată în unităţi de timp (ani), diferenţiată pe categorii de autovehicule, potrivit tabelelor coeficienţilor de uzură nr. 1 şi 2.
   (4) Pentru stabilirea coeficientului de uzură a unui autovehicul sunt necesare:
   a) data introducerii în exploatare de nou a autovehiculului respectiv, menţionată în documentele de identificare a acestuia (carte de identitate, certificat de înmatriculare etc.) sau, în lipsă, anul de fabricaţie de pe placa de origine a autovehiculului;
   b) parcursul în kilometri realizat de autovehiculul respectiv de la data introducerii lui în exploatare de nou şi până la data producerii evenimentului asigurat.
   Art. 2. - (1) Pentru autovehiculele la care se cunosc datele menţionate la art. 1 alin. (4), pentru stabilirea coeficientului de uzură a autovehiculului avariat se caută în tabelul coeficienţilor de uzură linia corespunzătoare vechimii în exploatare (în ani) şi coloana corespunzătoare stării de întreţinere medie (coeficienţii de uzură din această coloană au fost determinaţi pentru un parcurs mediu anual de 10.000 km), la intersecţia cărora se va găsi coeficientul de uzură respectiv.
   (2) În cazul în care există diferenţe între parcursul real şi cel rezultat utilizându-se media anuală, coeficientul corespunzător stării de întreţinere medie se va corecta cu 0,6% pentru fiecare 1.000 km*), fără a se putea depăşi coeficienţii corespunzători stărilor de întreţinere bună sau satisfăcătoare.
    ___________
   *) Corecţia se va face prin adunare, dacă parcursul real este mai mare de 10.000 km/an, ori prin scădere, dacă parcursul real este mai mic.

   Art. 3. - (1) Pentru autovehiculele la care nu se cunoaşte parcursul (km) realizat până la data producerii evenimentului asigurat sau acesta nu este în concordanţă cu starea tehnică a autovehiculului respectiv, coeficientul de uzură a autovehiculului avariat se stabileşte în funcţie de vechimea în exploatare şi de starea de întreţinere a acestuia, prevăzute în tabelele coeficienţilor de uzură nr. 1 şi 2.
   (2) Starea de întreţinere a unui autovehicul se clasifică în: bună, medie şi satisfăcătoare.
   (3) Stabilirea stării de întreţinere a autovehiculului se face potrivit stării acestuia dinainte de producerea evenimentului asigurat, pe baza criteriilor de mai jos:
   a) stare de întreţinere bună
    Autovehiculul prezintă: integritatea elementelor caroseriei, barelor de protecţie şi capacelor de roţi; vopseaua intactă, fără exfolieri sau urme aparente de rugină a tablei; tapiţeria fără pete, urme de uzură prematură sau rupturi; cauciucuri uzate uniform, fără să prezinte uzuri accentuate pe flancuri ca urmare a unui reglaj necorespunzător al direcţiei; motorul fără scurgeri de ulei pe părţile laterale sau pe capotajele interioare ale spaţiului afectat acestuia;
   b) stare de întreţinere medie
    Autovehiculul prezintă: deformări ale caroseriei, barelor de protecţie sau capacelor de roţi până la 10 dm2 însumat pe întreaga suprafaţă exterioară; degradări ale vopselei în ceea ce priveşte luciul, cu urme de rugină aparentă pe o suprafaţă totală până la 10 dm2, cu exfolieri pe o suprafaţă totală până la 0,5 cm2 sau orice alte zgârieturi; pete pe tapiţeria scaunelor;
   c) stare de întreţinere satisfăcătoare
    Autovehiculul prezintă: deformări ale caroseriei, barelor de protecţie şi capacelor de roţi mai mari de 10 dm2 însumat pe întreaga suprafaţă exterioară; degradări ale vopselei, pierderea totală a luciului, cu exfolieri pe o suprafaţă totală mai mare de 0,5 cm2, cu urme pronunţate de rugină aparentă şi zgârieturi; tapiţeria deteriorată şi murdară; cauciucurile uzate neuniform, cu accentuări pe unul dintre flancuri, ca urmare a unui reglaj necorespunzător al direcţiei; motorul cu urme de ulei pe părţile superioare şi laterale ca urmare a scurgerilor la capacul distribuţiei, al chiulasei sau pe lângă garniturile de etanşare; joc mare la volanul direcţiei.
   (4) Cunoscându-se data introducerii în exploatare de nou şi starea sa de întreţinere justificată tehnic, pentru stabilirea coeficientului de uzură a autovehiculului avariat se caută în tabelul coeficienţilor de uzură linia orizontală corespunzătoare vechimii în exploatare (în ani) a acestuia şi se stabileşte un coeficient de uzură cuprins între cei corespunzători stării de întreţinere bună şi satisfăcătoare.
   Art. 4. - (1) Pentru autovehiculele care aveau executate înainte de data producerii evenimentului asigurat reparaţii curente, inclusiv înlocuiri ale părţilor componente sau ale pieselor originale, stabilirea coeficientului de uzură se face pe baza relaţiei:
    Ur = U x K, în care:
    Ur = coeficientul de uzură recalculat a autovehiculului;
    U = coeficientul de uzură rezultat din tabelele coeficienţilor de uzură, în baza datelor menţionate mai sus;
    K = coeficientul de corecţie a uzurii (A-a)/A,
    în care:
    A = valoarea de nou a autovehiculului avariat;
    a = costul total al reparaţiilor curente, inclusiv al înlocuirilor de părţi componente sau de piese originale executate înainte de data producerii evenimentului asigurat, exclusiv cele efectuate ca urmare a unor accidente sau a unor defecte de fabricaţie, pentru menţinerea sau îmbunătăţirea stării tehnice corespunzătoare a autovehiculului, în baza documentaţiilor privind costul efectiv al acestora.
   (2) Nu se pot lua în calcul coeficienţi de uzură (U) inferiori coeficienţilor minimali sau superiori celor maximali, pentru vechimea în exploatare, parcursul realizat şi starea de întreţinere a autovehiculului avariat, prevăzuţi în tabelele coeficienţilor de uzură nr. 1 şi 2.

    TABELUL COEFICIENŢILOR DE UZURĂ Nr. 1*)
pentru autovehicule a căror masă totală maximă autorizată
nu depăşeşte 3,51 şi pentru cele al căror număr de locuri pe
scaune nu este mai mare de 9
    ___________
   *) Tabelul coeficienţilor de uzură nr. 1 este reprodus în facsimil.
   
┌─────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ Coeficient de uzură (%) │
│ Ani ├────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────────┤
│ │Stare de întreţinere│ Stare de întreţinere │ Stare de întreţinere │
│ │ bună │ medie │ satisfăcătoare │
├─────────┼────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤
│ 1 │ 0 │ 4 │ 6 │
│ ├────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤
│ │ 5 │ 9 │ 13 │
├─────────┼────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤
│ 2 │ 12 │ 18 │ 28 │
│ ├────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤
│ │ 18 │ 28 │ 35 │
├─────────┼────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤
│ 3 │ 23 │ 33 │ 40 │
│ ├────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤
│ │ 26 │ 37 │ 45 │
├─────────┼────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤
│ 4 │ 30 │ 42 │ 50 │
│ ├────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤
│ │ 34 │ 45 │ 53 │
├─────────┼────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤
│ 5 │ 37 │ 48 │ 56 │
│ ├────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤
│ │ 41 │ 52 │ 59 │
├─────────┼────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤
│ 6 │ 45 │ 55 │ 62 │
│ ├────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤
│ │ 48 │ 58 │ 65 │
├─────────┼────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤
│ 7 │ 51 │ 62 │ 69 │
│ ├────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤
│ │ 53 │ 65 │ 72 │
├─────────┼────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤
│ 8 │ 56 │ 67 │ 75 │
│ ├────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤
│ │ 58 │ 70 │ 78 │
├─────────┼────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤
│ 9 │ 60 │ 72 │ 80 │
│ ├────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤
│ │ 61 │ 73 │ 82 │
├─────────┼────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤
│ 10 │ 62 │ 74 │ 84 │
│ ├────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤
│ │ 63 │ 75 │ 85 │
├─────────┼────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤
│peste 10 │ 63 │ 75 │ 85 │
└─────────┴────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────────┘
    NOTĂ:
    Coeficienţii de uzură din tabel, corespunzători anilor de vechime, sunt stabiliţi diferenţiat, pe aceşti ani, pentru jumătate de an şi pentru un an întreg de vechime.

    TABELUL COEFICIENŢILOR DE UZURĂ Nr. 2*)
pentru autovehicule a căror masă totală maximă autorizată
depăşeşte 3,51 şi pentru cele al căror număr de locuri pe scaune
este mai mare de 9
    ___________
   *) Tabelul coeficienţilor de uzură nr. 2 este reprodus în facsimil.
   
┌─────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ Coeficient de uzură (%) │
│ Ani ├────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────────┤
│ │Stare de întreţinere│ Stare de întreţinere │ Stare de întreţinere │
│ │ bună │ medie │ satisfăcătoare │
├─────────┼────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤
│ │ 0 │ 5 │ 7 │
│ 1 ├────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤
│ │ 6 │ 10 │ 15 │
├─────────┼────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤
│ │ 12 │ 20 │ 27 │
│ 2 ├────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤
│ │ 18 │ 25 │ 34 │
├─────────┼────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤
│ │ 23 │ 30 │ 39 │
│ 3 ├────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤
│ │ 28 │ 35 │ 44 │
├─────────┼────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤
│ │ 33 │ 40 │ 48 │
│ 4 ├────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤
│ │ 37 │ 45 │ 52 │
├─────────┼────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤
│ │ 41 │ 49 │ 56 │
│ 5 ├────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤
│ │ 44 │ 52 │ 60 │
├─────────┼────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤
│ │ 47 │ 55 │ 63 │
│ 6 ├────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤
│ │ 50 │ 58 │ 65 │
├─────────┼────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤
│ │ 53 │ 60 │ 68 │
│ 7 ├────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤
│ │ 55 │ 64 │ 70 │
├─────────┼────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤
│ │ 58 │ 66 │ 72 │
│ 8 ├────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤
│ │ 60 │ 68 │ 74 │
├─────────┼────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤
│ │ 63 │ 70 │ 76 │
│ 9 ├────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤
│ │ 65 │ 71 │ 77 │
├─────────┼────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤
│ │ 66 │ 73 │ 79 │
│ 10 ├────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤
│ │ 67 │ 74 │ 80 │
├─────────┼────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤
│ │ 68 │ 75 │ 82 │
│ 11 ├────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤
│ │ 69 │ 76 │ 83 │
├─────────┼────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤
│ │ 70 │ 77 │ 84 │
│ 12 ├────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤
│ │ 71 │ 78 │ 85 │
├─────────┼────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤
│peste 12 │ 71 │ 78 │ 85 │
└─────────┴────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────────┘
    NOTĂ:
    Coeficienţii de uzură din tabel, corespunzători anilor de vechime, sunt stabiliţi diferenţiat, pe aceşti ani, pentru jumătate de an şi pentru un an întreg de vechime.

   ANEXA Nr. 2*)
la norme
    ___________
   *) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

   
        A. PRIMA DE REFERINŢĂ PENTRU ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RĂSPUNDERE CIVILĂ PENTRU PAGUBE
PRODUSE TERŢILOR PRIN ACCIDENTE DE AUTOVEHICULE

I. În cazul persoanelor care au în proprietate autovehicule înmatriculate în România.

Lei
┌─────────────────────┬───────────────────────┐
│ Persoane fizice │ Persoane juridice │
┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┬───────┼─────────────┬─────────┤
│Nr. │ Felul autovehiculului │01 ianuarie -│ per │01 ianuarie -│ per │
│crt.│ │31 decembrie │ lună │31 decembrie │ lună │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────┴─────────────┴─────────┤
│ 1. │Autoturisme (inclusiv autoturisme de teren şi automobile mixte a căror masă maximă autorizată nu depăşeşte │
│ │3,5 t) autosanitare, auto rulote (cu excepţia celor prevăzute la pct. 5), având capacitatea cilindrică: │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────┬─────────────┬─────────┤
│ │a) până la 1.200 cmc │ 1.524.000 │127.000│ 1.812.000 │ 151.000│
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ │b) între 1.201 - 1.400 cmc │ 1.680.000 │140.000│ 2.244.000 │ 187.000│
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ │c) între 1.401 - 1.600 cmc │ 1.920.000 │160.000│ 3.036.000 │ 253.000│
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ │d) între 1.601 - 1.800 cmc │ 2.160.000 │180.000│ 3.288.000 │ 274.000│
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ │e) între 1.801 - 2.000 cmc │ 2.916.000 │243.000│ 3.972.000 │ 331.000│
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ │f) peste 2.000 cmc │ 3.480.000 │290.000│ 4.800.000 │ 400.000│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────┴─────────────┴─────────┤
│ 2. │Autovehicule pentru transport de persoane (inclusiv autospecializate pentru transport de persoane): │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────┬─────────────┬─────────┤
│ │a) între 10-17 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului│ 4.608.000 │384.000│ 5.760.000 │ 480.000│
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ │b) peste 18 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului │ 8.352.000 │696.000│ 9.912.000 │ 826.000│
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ │c) tramvaie, troleibuze │-------------│-------│ 7.944.000 │ 662.000│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ 3. │Motociclete cu sau fără ataş │ 1.212.000 │101.000│ 1.980.000 │ 165.000│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────┴─────────────┴─────────┤
│ 4. │Tractoare rutiere având puterea motorului: │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────┬─────────────┬─────────┤
│ │a) până la 45 CP inclusiv │ 1.020.000 │ 85.000│ 1.020.000 │ 85.000│
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ │b) peste 45 CP │ 4.968.000 │414.000│ 4.968.000 │ 414.000│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────┴─────────────┴─────────┤
│ 5. │Alte autovehicule decât cele menţionate la pct. 1-4, a căror masă totală maximă autorizată este de │
│ │(autoutilitare, autofurgonete, autocamioane, autospeciale): │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────┬─────────────┬─────────┤
│ │a) până la 2.300 kg │ 3.000.000 │250.000│ 4.344.000 │ 362.000│
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ │b) între 2.301 - 3.500 kg │ 4.728.000 │394.000│ 5.952.000 │ 496.000│
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ │c) între 3.501 - 7.500 kg │ 6.468.000 │539.000│ 7.452.000 │ 621.000│
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ │d) între 7.501 - 16.000 kg │ 9.000.000 │750.000│ 11.400.000 │ 950.000│
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ │e) peste 16.000 kg │ 11.400.000 │950.000│ 15.000.000 │1.250.000│
└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────┴─────────────┴─────────┘

a) primele de asigurare se plătesc numai pentru autovehicule. Pentru remorci, semiremorci şi ataşe nu se plătesc
prime de asigurare.
b) primele de asigurare se plătesc şi pentru fiecare număr de probă.

II. În cazul persoanelor care intră pe teritoriul României cu autovehicule înmatriculate în străinătate, dar
neasigurate sau ale căror asigurări expiră în perioada în care se află pe teritoriul României:
┌─────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ Prima pentru fiecare luna sau fracţiune de luna, în │
│ Felul autovehiculului │ perioada 01 ianuarie 2005 - 31 decembrie 2006 pentru │
│ │ fiecare autovehicul înmatriculat în străinătate │
│ │ (Lei) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. Autoturisme │ 4.100.000 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. Motocicluri │ 1.600.000 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. Alte autovehicule decât autoturisme şi motocicluri │ 10.100.000 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘
   ANEXA Nr. 3
la norme

    ANUL 2005
    Limitele maxime ale despăgubirilor ce pot fi acordate de asigurătorii RCA pentru prejudiciile cauzate în unul şi acelaşi accident de autovehicul, indiferent de numărul persoanelor răspunzătoare de producerea accidentului, aplicabile asigurărilor obligatorii RCA a căror valabilitate începe în anul 2005 şi în cazul accidentelor produse în anul calendaristic 2005 sunt următoarele:
   a) de la 1.000.000 lei până la maximum 3.000.000.000 lei, indiferent de numărul persoanelor păgubite, în caz de avariere ori de distrugere a bunurilor, pentru pagube materiale directe şi indirecte de peste 1.000.000 lei;
   b) până la 1.000.000.000 lei pentru fiecare persoană, dar nu mai mult de 5.000.000.000 lei, indiferent de numărul persoanelor accidentate, în caz de vătămări corporale sau de deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial.
    ANUL 2006
    Limitele maxime ale despăgubirilor ce pot fi acordate de asigurătorii RCA pentru prejudiciile cauzate în unul şi acelaşi accident de autovehicul, indiferent de numărul persoanelor răspunzătoare de producerea accidentului, aplicabile asigurărilor obligatorii RCA a căror valabilitate începe în anul 2005 şi în cazul accidentelor produse în anul calendaristic 2006 sunt următoarele:
   a) de la 1.000.000 lei până la maximum 4.000.000.000 lei, indiferent de numărul persoanelor păgubite, în caz de avariere ori de distrugere a bunurilor, pentru pagube materiale directe şi indirecte de peste 1.000.000 lei;
   b) până la 2.000.000.000 lei pentru fiecare persoană, dar nu mai mult de 10.000.000.000 lei, indiferent de numărul persoanelor accidentate, în caz de vătămări corporale sau de deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial.

   ANEXA Nr. 4*)
la norme
    ___________
   *) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.
   
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Societatea de asigurări (denumire, adresa, cod fiscal, tel/fax) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├─────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────────────────────────────────┤
│Serie/număr contract de asigurare RCA│ │ │
├─────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
│Serie poliţă RCA │ │ │
├─────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
│Număr poliţă RCA │ │ │
├─────────────────────────────────────┴─────────────┤ │
├─────┬──────────────────┬──────────────────────────┼───────────────┬─────────────────────────┤
│ │Asigurat │ │Utilizator │ │
├─────┼──────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│DATE:│Adresa │ │Adresa │ │
├─────┼──────────────────┴──────────────────────────┼───────────────┴─────────────────────────┤
│ │CUI/Cod numeric personal │CUI/Cod numeric personal │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ │Autovehicul │ │
│ ├──────────────────┬──────────┬───────────────┤ │
│ │ │categoria │ │ │
│ │ ├──────────┼───────────────┤ │
│ │ │marca │ │ │
│ │ ├──────────┼───────────────┤ │
│ │ │tipul │ │ │
├─────┼──────────────────┴──────────┼───────────────┤ │
│ │Capacitatea cilindrică │ │ │
├─────┼─────────────────────────────┼───────────────┤ │
│ │Numărul de locuri │ │ │
├─────┼─────────────────────────────┼───────────────┤ │
│ │Masa totală maximă autorizată│ │ │
├─────┼─────────────────────────────┼───────────────┤ │
│ │Numărul de înmatriculare │ │ │
├─────┼─────────────────────────────┼───────────────┤ │
│ │Seria de şasiu │ │ │
├─────┼─────────────────────────────┼───────────────┤ │
│ │Valabilitate asigurare │ │ │
├─────┼─────────────────────────────┼───────────────┤ │
│ │Putere motor kW │ │ │
├─────┼─────────────────────────────┼───────────────┤ │
│ │Anul fabricaţiei │ │ │
├─────┴─────────────────────────────┴───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Date cu privire la accidentele produse: │Date cu privire la conducătorul vinovat: │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│1. Data accidentului: │1. CNP: │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│2. Data avizării: │2. Vârstă: │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│3. Cuantumul despăgubirii: │3. Sex: │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│4. Data plăţii: │4. Vechime carnet conducere: │
└───────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘
   ANEXA Nr. 5*)
la norme
    ___________
   *) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.

    Societatea: ......................................
    Adresa: ..........................................
    Cod fiscal/CUI: ..................................
    Tel/fax (sediul central): ........................
   
┌────┬─────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────┬────────────────┐
│ │ │ Personalul specializat în │ Structura de │Adrese şi numere│
│Nr. │ Unităţi │ activitatea de constatare şi │lucru/sucursala,│ de telefon/fax │
│crt.│ teritoriale/judeţe │ lichidare a daunelor - nume şi │ agenţie pentru │ utile (fixe, │
│ │(sucursală, agenţie) │ prenume, funcţia, │ plata │ mobile) │
│ │ │specialitatea/sucursala, agenţie│ despăgubirilor │ │
├────┼───────────────┬─────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 1. │Alba │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 2. │Arad │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 3. │Argeş │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 4. │Bacău │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 5. │Bihor │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 6. │Bistriţa-Năsăud│ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 7. │Botoşani │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 8. │Braşov │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 9. │Brăila │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│10. │Bucureşti │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│11. │Buzău │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│12. │Caraş-Severin │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│13. │Cluj │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│14. │Călăraşi │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│15. │Constanţa │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│16. │Covasna │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│17. │Dâmboviţa │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│18. │Dolj │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│19. │Galaţi │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│20. │Giurgiu │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│21. │Gorj │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│22. │Harghita │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│23. │Hunedoara │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│24. │Ialomiţa │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│25. │Iaşi │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│26. │Maramureş │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│27. │Mehedinţi │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│28. │Mureş │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│29. │Neamţ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│30. │Olt │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│31. │Prahova │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│32. │Satu-Mare │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│33. │Sălaj │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│34. │Sibiu │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│35. │Suceava │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│36. │Teleorman │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│37. │Timiş │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│38. │Tulcea │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│39. │Vaslui │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│40. │Vâlcea │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│41. │Vrancea │ │ │ │ │
└────┴───────────────┴─────┴────────────────────────────────┴────────────────┴────────────────┘

Data: ........................ Semnătura,
Preşedinte/Director General
   ANEXA Nr. 6
la norme

    DECLARAŢIE

    Subsemnatul/subsemnata ................................., preşedinte/director general şi reprezentant legal al/a Societăţii Comerciale ......................, cu sediul în .............., persoană juridică română, înregistrată la Registrul Comerţului .... sub nr. ..........., cod unic de înregistrare ................., autorizată conform Legii nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, în data de ......, solicit autorizarea pentru a practica asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule şi, în consecinţă, declar pe propria răspundere următoarele:
    ▪ Societatea de asigurare şi organele de conducere ale acesteia se angajează să respecte întocmai prevederile Normelor privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule şi autorizarea asigurătorilor pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule (clasa de asigurări 10, exclusiv răspunderea transportatorului), puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. ....../......, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. .............. din .............. .
    ▪ Pentru fiecare unitate (sucursală, agenţie), societatea de asigurare dispune de personal specializat în activitatea de constatare şi de lichidare a daunelor auto şi totodată la cel puţin una dintre unităţile teritoriale din fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti, cu excepţia judeţului Ilfov, efectuează plăţi de despăgubire.
    ▪ Societatea de asigurare dispune de tehnică de calcul şi soft adecvat, inclusiv de personal specializat, conform documentaţiei depuse în dosarul de autorizare, respectând prevederile art. 13 lit. d) din normele sus-menţionate;
    Sub sancţiunile prevăzute de art. 215 şi 292 din Codul penal declar pe propria răspundere că datele şi informaţiile de mai sus sunt reale, corecte şi complete.
   
Data .................                    Semnătura,
.............................
   ANEXA Nr. 7a*)
la norme
    ___________
   *) Anexa nr. 7a este reprodusă în facsimil.

   
                          PERSOANE FIZICE

A. Prime încasate, cumulat de la începutul exerciţiului financiar de raportare: __________________________
B.
┌─────┬────────────┬────────────┬────────────┬──────────────┬────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────────┐
│ │ │ │ Nr. de │Volum de prime│ Nr. de │Volum de prime│ Nr. de │Volum de prime │
│ │ Nr. poliţe │Volum prime │ poliţe │ încasate pt. │ poliţe │ încasate pt. │ poliţe, cu │ încasate pt. │
│ │ cumulat de │ încasate │valabile 12 │ poliţele │ valabile 6 │ poliţele │ valabilitate │ poliţele cu │
│ Nr. │la începutul│ cumulat de │luni cumulat│ valabile 12 │luni cumulat│ valabile 6 │ pe o lună de │valabilitate pe│
│crt. │exerciţiului│la începutul│ de la │ luni cumulat │ de la │ luni cumulat │ zile cumulat │o lună de zile │
│B(1) │financiar de│exerciţiului│ începutul │ de la │ începutul │ de la │ de la │ cumulat de la │
│ │ raportare │financiar de│exerciţiului│ începutul │exerciţiului│ începutul │ începutul │ începutul │
│ │ B(2) │ raportare │financiar de│ exerciţiului │financiar de│ exerciţiului │ exerciţiului │ exerciţiului │
│ │ │ B(3) │ raportare │ financiar de │ raportare │ financiar de │ financiar de │ financiar de │
│ │ │ │ B(4) │raportare B(5)│ B(6) │raportare B(7)│raportare B(8)│raportare B(9) │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│1a) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│1b) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│1c) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│1d) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│1e) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│1f) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│2a) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│2b) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│2c) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│4a) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│4b) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│5a) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│5b) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│5c) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│5d) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│5e) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│II.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│II.2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│II.3 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│TOTAL│ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴────────────┴────────────┴────────────┴──────────────┴────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────┘
   ANEXA Nr. 7b*)
la norme
    ___________
   *) Anexa nr. 7b este reprodusă în facsimil.

   
                          PERSOANE JURIDICE

A. Prime încasate, cumulat de la începutul exerciţiului financiar de raportare: __________________________
B.
┌─────┬────────────┬────────────┬────────────┬──────────────┬────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────────┐
│ │ │ │ Nr. de │Volum de prime│ Nr. de │Volum de prime│ Nr. de │Volum de prime │
│ │ Nr. poliţe │Volum prime │ poliţe │ încasate pt. │ poliţe │ încasate pt. │ contr. cu │ încasate pt. │
│ │ cumulat de │ încasate │valabile 12 │ contractele │ valabile 6 │ contractele │ valabilitate │contractele cu │
│ Nr. │la începutul│ cumulat de │luni cumulat│ valabile 12 │luni cumulat│ valabile 6 │ pe o lună de │valabilitate pe│
│crt. │exerciţiului│la începutul│ de la │ luni cumulat │ de la │ luni cumulat │ zile cumulat │o lună de zile │
│B(1) │financiar de│exerciţiului│ începutul │ de la │ începutul │ de la │ de la │ cumulat de la │
│ │ raportare │financiar de│exerciţiului│ începutul │exerciţiului│ începutul │ începutul │ începutul │
│ │ B(2) │ raportare │financiar de│ exerciţiului │financiar de│ exerciţiului │ exerciţiului │ exerciţiului │
│ │ │ B(3) │ raportare │ financiar de │ raportare │ financiar de │ financiar de │ financiar de │
│ │ │ │ B(4) │raportare B(5)│ B(6) │raportare B(7)│raportare B(8)│raportare B(9) │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│1a) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│1b) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│1c) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│1d) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│1e) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│1f) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│2a) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│2b) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│2c) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│4a) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│4b) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│5a) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│5b) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│5c) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│5d) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│5e) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│II.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│II.2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│II.3 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│TOTAL│ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴────────────┴────────────┴────────────┴──────────────┴────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────┘
   ANEXA Nr. 8*)
la norme
    ___________
   *) Anexa nr. 8 este reprodusă în facsimil.
   
 SOCIETATEA DE ASIGURĂRI .................................
LUNA DE RAPORTARE .......................................

Situaţia dosarelor de daună avizate, despăgubirilor plătite, a dosarelor de daună nelichidate şi a rezervelor de daună în
LUNA .........
┌──────┬───────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────────────┐
│ │ │ │ │ Nr. daune │ Rezerva aferentă │
│ │ │ Număr de daune avizate │ │nelichidate cumulat│daunelor nelichidate │
│ │ │ cumulat de la începutul │Despăgubiri plătite cumulat de la │ de la momentul │ de la momentul │
│ │ │ exerciţiului financiar de │ începutul exerciţiului financiar │ autorizării ca │ autorizării ca │
│ │ │ raportare │ - Mii Lei - │ emitent de │emitent de răspundere│
│ │ │ │ │ răspundere civilă │ civilă auto │
│ │ Forma │ │ │ auto │ - Mii Lei - │
│ Nr. │juridică a ├──────────────┬────────────┼──────────────┬───────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤
│curent│persoanelor│ │ │ Pentru daune │ │ │ │
│ │ vinovate │ │ │ avizate în │ Pentru daune │Aferente poliţelor │ │
│ │ │ Aferente │ │ exerciţiile │ avizate în │ emise în │ Aferente poliţelor │
│ │ │ exerciţiilor │ Aferente │ financiare │ exerciţiul │ următoarele │emise în următoarele │
│ │ │ financiare │exerciţiului│ anterioare │ financiar de │ exerciţii │exerciţii financiar │
│ │ │ anterioare │financiar de│ exerciţiului │ raportare │ financiare │ │
│ │ │ │ raportare │ financiar de │ │ │ │
│ │ │ │ │ raportare │ │ │ │
│ │ ├────┬────┬────┤ ├────┬────┬────┼────┬────┬────┬────┼────┬────┬────┬────┼────┬────┬────┬──────┤
│ │ │2002│2003│2004│ │2002│2003│2004│2002│2003│2004│2005│2002│2003│2004│2005│2002│2003│2004│ 2005 │
│ │ │ │ │ │ ├──┬─┼──┬─┼──┬─┼──┬─┼──┬─┼──┬─┼──┬─┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │a │b│a │b│a │b│a │b│a │b│a │b│a │b│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────┼────┼────┼────────────┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┤
│ 1. │Persoane │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fizice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────┼────┼────┼────────────┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┤
│ 2. │Persoane │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │juridice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴───────────┴────┴────┴────┴────────────┴──┴─┴──┴─┴──┴─┴──┴─┴──┴─┴──┴─┴──┴─┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴──────┘
    a - vătămări corporale;
    b - daune materiale.

   ANEXA Nr. 9*)
la norme
    ___________
   *) Anexa nr. 9 este reprodusă în facsimil.

    S.C. ........................... S.A.
Adresa, RC, CUI

    Sucursala/Agenţia ....................

    CONTRACT DE ASIGURARE Seria ........ Nr. ....../....... (data emiterii)
PRIVIND ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RĂSPUNDERE CIVILĂ PENTRU PAGUBE
PRODUSE TERŢILOR PRIN ACCIDENTE DE AUTOVEHICULE
   
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ASIGURAT (nume/denumire, adresă, telefon, fax) ..............................................│
│CNP/CUI ................................................. │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│UTILIZATOR (nume/denumire, adresă, telefon, fax) ............................................│
│CNP/CUI .................................................. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   I. LIMITA DESPĂGUBIRILOR DE ASIGURARE
    Limitele de despăgubire se stabilesc anual prin norme adoptate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. De la data aderării României la Uniunea Europeană, limitele de despăgubire vor fi cele prevăzute în Directivele Uniunii Europene. Pentru anul 2005, respectiv 2006, limitele de despăgubire sunt următoarele:
    ANUL 2005
    Limitele maxime ale despăgubirilor ce pot fi acordate de Asigurătorul RCA pentru prejudiciile cauzate în unul şi acelaşi accident de autovehicul, indiferent de numărul persoanelor răspunzătoare de producerea accidentului, aplicabile asigurărilor obligatorii RCA a căror valabilitate începe în anul 2005 şi în cazul accidentelor produse în anul calendaristic 2005 sunt următoarele:
   a) de la 1.000.000 lei până la maximum 3.000.000.000 lei, indiferent de numărul persoanelor păgubite, în caz de avariere ori de distrugere a bunurilor, pentru pagube materiale directe şi indirecte de peste 1.000.000 lei;
   b) până la 1.000.000.000 lei pentru fiecare persoană, dar nu mai mult de 5.000.000.000 lei indiferent de numărul persoanelor accidentate, în caz de vătămări corporale sau de deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial.
    ANUL 2006
    Limitele maxime ale despăgubirilor ce pot fi acordate de Asigurătorul RCA pentru prejudiciile cauzate în unul şi acelaşi accident de autovehicul, indiferent de numărul persoanelor răspunzătoare de producerea accidentului, aplicabile asigurărilor obligatorii RCA a căror valabilitate începe în anul 2005 şi în cazul accidentelor produse în anul calendaristic 2006 sunt următoarele:
   a) de la 1.000.000 lei până la maximum 4.000.000.000 lei, indiferent de numărul persoanelor păgubite, în caz de avariere ori de distrugere a bunurilor, pentru pagube materiale directe şi indirecte de peste 1.000.000 lei;
   b) până la 2.000.000.000 lei pentru fiecare persoană, dar nu mai mult de 10.000.000.000 lei indiferent de numărul persoanelor accidentate, în caz de vătămări corporale sau de deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial.

   II. OBIECTUL ASIGURARE
    S.C. ................................... S.A. numită în continuare Asigurător RCA, asigură în baza prezentului contract, încheiat în conformitate cu prevederile art. 481 alin. 2 din Legea nr. 136/1995 cu modificările şi completările ulterioare, pe asigurat pentru cazurile de răspundere civilă, ca urmare a pagubelor produse prin accidente de autovehicule.

   III. DURATA ASIGURĂRII
   (1) Prezentul contract se încheie pe o durată nelimitată.
   (2) Asigurarea continuă automat, valabilitatea acesteia menţinându-se prin plata primelor de asigurare pe perioade de câte 6 sau 12 luni, în funcţie de opţiunea asiguratului; primele de asigurare, sunt cele prevăzute în Normele privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în vigoare la data plăţii acestora.
   (3) Asiguratul poate denunţa prezentul contract, cu notificarea prealabilă a asigurătorului RCA, care trebuie făcută cu cel puţin 30 zile, înainte de expirarea perioadelor menţionate la alin. (2).

   IV. RISCURI ASIGURATE
    Asigurătorul RCA acordă despăgubiri pentru prejudiciile de care asiguratul răspunde, în baza legii, faţă de terţe persoane păgubite prin accidente de autovehicule, precum şi pentru cheltuielile făcute de asigurat în procesul civil, în conformitate cu din prevederile Legii nr. 136/1995 cu modificările şi completările ulterioare şi ale Normelor privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule, emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în vigoare la data producerii accidentului.

   V. EXCLUDERI
    În baza prezentului contract Asigurătorul RCA nu acordă despăgubiri pentru:
   1. cazurile în care proprietarul sau conducătorul autovehiculului vinovat nu are răspundere civilă, dacă accidentul a fost produs:
   a) dintr-un caz de forţă majoră;
   b) din culpa exclusivă a persoanei păgubite;
   c) din culpa exclusivă a unei terţe persoane;
   2. pagubele produse bunurilor aparţinând persoanei fizice sau persoanei juridice, dacă au fost provocate de autovehiculul asigurat RCA ce se află în proprietate sau este utilizat de aceeaşi persoană fizică sau juridică şi este condus de un prepus al aceleiaşi persoane juridice ori de o altă persoană pentru care răspunde persoana fizică sau persoana juridică;
   3. pagubele cauzate în situaţiile în care proprietarul autovehiculului nu face dovada valabilităţii la data accidentului a asigurării obligatorii RCA sau Asigurătorul RCA nu are răspundere;
   4. pagubele situate sub limita minimă a despăgubirilor de asigurare prevăzute în actul normativ în vigoare la data producerii accidentului, pentru avarierea ori distrugerea bunurilor în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor păgubite şi de numărul persoanelor răspunzătoare de producerea pagubei pentru daunele produse pe teritoriul României;
   5. partea din prejudiciu care depăşeşte limitele maxime ale despăgubirilor de asigurare stabilite potrivit Normelor privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule, în vigoare la data producerii accidentului, produs în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor păgubite şi de numărul persoanelor răspunzătoare de producerea pagubei pentru daunele produse pe teritoriul României;
   6. amenzile de orice fel şi cheltuielile penale la care ar fi obligat proprietarul sau conducătorul autovehiculului asigurat, răspunzător de producerea pagubei, precum şi cheltuielile de executare a hotărârilor penale privind plata despăgubirilor;
   7. cheltuielile făcute în procesul penal de proprietarul, utilizatorul sau conducătorul autovehiculului asigurat, răspunzător de producerea pagubei, chiar dacă în cadrul procesului penal s-a soluţionat şi latura civilă;
   8. sumele pe care conducătorul autovehiculului, răspunzător de producerea pagubei, este obligat să le plătească proprietarului sau utilizatorului care i-a încredinţat autovehiculul asigurat pentru avarierea ori distrugerea acestui autovehicul;
   9. pagubele produse bunurilor transportate, dacă între proprietarul, utilizatorul autovehiculului care a produs accidentul sau conducătorul auto răspunzător şi persoanele păgubite a existat un raport contractual;
   10. pagubele produse peroanelor sau bunurilor aflate în autovehiculul care a produs accidentul, dacă asigurătorul poate dovedi că autovehiculul respectiv era furat;
   11. pagubele produse la locul de muncă de dispozitivele sau instalaţiile montate pe autovehicule, atunci când acestea sunt utilizate ca utilaje ori instalării de lucru;
   12. pagubele produse prin accidente survenite în timpul operaţiunilor de încărcare şi de descărcare, acestea constituind riscuri ale activităţii profesionale;
   13. pagubele produse ca urmare a transportului de produse periculoase (radioactive, ionizante, inflamabile, explozive, corosive, combustibile), care au determinat sau au agravat producerea pagubei;
   14. pretenţiile ca urmare a diminuării valorii bunurilor după reparaţie.

   VI. OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI
    Asiguratul este obligat: (1) să menţină valabilitatea contractului prin plata primelor de asigurare pe perioade de câte 6 sau 12 luni, în funcţie de opţiunea sa.
   (2) să notifice Asigurătorul RCA, despre intenţia de a denunţa asigurarea obligatorie RCA, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea perioadelor menţionate la alin. (1);

   VII. OBLIGAŢIILE ASIGURĂTORULUI
    Să respecte obligaţiile care îi revin din prevederile Legii nr. 136/1995 cu modificările şi completările ulterioare şi ale Normelor privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în vigoare la data producerii accidentului.

   VIII. DISPOZIŢII FINALE
   (1) Nivelul primelor de asigurare, limita despăgubirilor de asigurare, termenele de plată, durata asigurării, limitele teritoriale de acoperire ale asigurării, începutul şi încetarea răspunderii asigurătorului, constatarea, evaluarea pagubelor şi plata despăgubirilor, sunt cele prevăzute în Normele privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în vigoare la data producerii accidentului, norme care fac parte integrantă din prezentul contract de asigurare.
   (2) Prezentul contract de asigurare este valabil numai cu condiţia achitării primelor de asigurare prevăzute în Normele privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule, emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în vigoare la data producerii accidentului.
   (3) Dovada achitării primelor şi a valabilităţii contractului se face cu poliţele de asigurare, care fac parte integrantă din contractul de asigurare şi cu documentele de plată.
   (4) Prezentul contract este încheiat în 2 exemplare, din care unul a fost înmânat Asiguratului.
   (5) Am luat cunoştinţă de dispoziţiile legale privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule.
   
         ASIGURAT,                   ASIGURĂTOR,
........................................... ...............................
(numele, semnătura în original şi ştampila) (numele, semnătura şi ştampila)
    Agent/Broker ........................
(numele, semnătura şi ştampila, CUI/CNP, numărul de
înmatriculare/înregistrare în Registrul Intermediarilor)

    Anexe:
   - poliţele de asigurare pentru autovehiculul (autovehiculele) proprietatea asiguratului, emise în baza prezentului contract;
   - Eşalonarea primelor de asigurare fracţionate, pentru proprietarii de parcuri auto formate din cel puţin 10 autovehicule supuse înmatriculării;
   - Normele privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;
   
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ POLIŢA DE ASIGURARE OBLIGATORIE S.C .......................... S.A. │
│ DE RĂSPUNDERE CIVILĂ AUTO Sucursala/Agenţia ................ R.C.: ....................│
│Seria ....... nr. ......... din data de ZZ/LL/AAAA Tel./Fax ......................... C.U.I.: ..................│
│anexa la CONTRACTUL DE ASIGURARE nr. ....../...... │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Asigurat ......................................... Adresa ......................................................│
│CUI/CNP .......................................... ................ Tel./Fax: ..................................│
│Utilizator ....................................... Adresa ......................................................│
│CUI/CNP .......................................... ................ Tel./Fax: ..................................│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│AUTOVEHICUL: Fel ............, Marca ............, Capacitatea cilindrică .................. (cm3), │
│Tip ......., Număr înmatriculare ................, Putere motor .............. (CP/KW), Nr. locuri ............,│
│Nr. identificare/serie şasiu ...................., Masa totală maximă autorizată ......................... (kg);│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Valabilitate: de la ..../..../...., Prima de asigurare ..................................... Lei,│
│ la ..../..../..... s-a plătit la ............., cu .............................│
│Asigurător: ...................................... (ziua, luna, (chitanţa nr., O.P. nr. │
│ (nume, semnătură ştampilă) anul) etc.) │
│Broker/Agent ..................................... Asigurat ....................................................│
│ (CUI/CNP/nume) (nume, semnătura şi ştampilă) │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Read our Disclaimer