Backlink-urile acestui site sunt monitorizate cu Backlinks Monitor.

Taxe judiciare de timbruExtras din Legea privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile ulterioare:


...


Art. 2

(1) Actiunile si cererile evaluabile in bani, introduse la instantele judecatoresti, se taxeaza astfel:
 • pana la valoarea de 366.000 lei ==> 19.000
 • intre 366.001 lei si 3.660.000 ==> 19.000 lei + 10% pentru ce depaseste 366.000 lei
 • intre 3.660.001 lei si 36.594.000 ==> 348.000 lei + 8% pentru ce depaseste 3.660.000 lei
 • intre 36.594.001 lei si 182.970.000 ==> 2.982.000 lei + 6% pentru ce depaseste 36.594.000 lei
 • intre 182.970.001 lei si 365.940.000 ==> 11.765.000 lei + 4% pentru ce depaseste 182.970.000 lei
 • intre 365.940.001 lei si 1.829.700.000 ==> 19.000 lei + 10% pentru ce depaseste 365.940.000 lei
 • peste 1.829.700.001 lei ==> 48.359.000 lei + 1% pentru ce depaseste 1.829.700.000 lei (2) Taxa aferenta acestei contestatiei nu poate depasi suma de 1.830.000 ), indiferent de valoarea contestata

  Art. 3

  Actiunile si cererile neevaluabile in bani se taxeaza astfel:
  a) cereri pentru constatarea existentei sau neexistentei unui drept, facute in cadrul art. 111 din Codul de procedura civila ==> 183.000
  a1) cereri in anularea sau declararea nulitatii unui act juridic ==> 110.000
  b) cereri care privesc dreptul de folosinta a locuintelor sau a unor incaperi, nelegate de plata anumitor sume de bani, precum si cereri de ordonanta presedintiala al caror obiect nu este evaluabil in bani ==> 91.000
  c) cereri pentru stabilirea calitatii de mostenitor, a masei succesorale, cereri de raport, cereri de reductiune a liberalitatilor si cereri de partaj ==> 183.000
  d) cereri de recuzare in materie civila ==> 37.000
  e) cereri de suspendare a executarii silite, inclusiv a executarii vremelnice, precum si cereri in legatura cu masurile asiguratorii ==> 91.000
  f) cereri de perimare si cereri pentru eliberarea ordonantei de adjudecare ==> 91.000
  g) contestatii in anulare ==> 91.000
  h) cereri de revizuire ==> 91.000
  i) actiuni de granituire, in cazul in care nu cuprind si revendicarea unei portiuni de teren ==> 183.000
  j) actiuni posesorii si cereri care au ca obiect servituti ==> 183.000
  k) cereri de stramutare in materie civila ==> 37.000
  l) cereri pentru investirea cu formula executorie a hotararilor judecatoresti pronuntate in tara sau in alte tari si a oricaror alte hotarari sau inscrisuri prevazute de lege, care nu sunt executorii potrivit legii ==> 37.000
  m) cereri introduse de cei vatamati in drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autoritati administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege:
 • cererea pentru anularea actului sau, dupa caz, recunoasterea dreptului pretins, precum si pentru eliberarea unui certificat, unei adeverinte sau oricarui alt inscris ==> 37.000
 • cererea cu caracter patrimonial, prin care se solicita si repararea pagubelor suferite - 10% din valoarea pretinsa, dar nu mai mult de 366.000
  n) cereri pentru refacerea inscrisurilor si a hotararilor disparute, precum si cereri de repunere in termen ==> 37.000
  o) cereri pentru incuviintarea executarii silite ==> 91.000
  o1) cereri pentru emiterea somatiei de plata ==> 366.000
  p) cereri privind instituirea de masuri asiguratorii asupra navelor si aeronavelor ==> 3.660.000
  r) cereri de asistenta judiciara, formulate de autoritatile straine, daca prin conventii internationale sau pe baza de reciprocitate nu s-a stabilit ca asistenta judiciara internationala se efectueaza gratuit:
 • inmanarea de acte judiciare sau extrajudiciare ==> 366.000
 • efectuarea de comisii rogatorii ==> 732.000
  s) cereri de infiintare a popririi ==> 91.000
  t) cereri pentru eliberarea de catre instantele judecatoresti de copii de pe hotararile judecatoresti, cu mentiunea ca sunt definitive sau irevocabile ==> 19.000
  t) cereri pentru legalizarea de copii de pe inscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de copie in parte ==> 8.000/pagina
  t1) cereri pentru eliberarea oricaror alte certificate prin care se atesta fapte sau situatii rezultate din evidentele instantelor de judecata sau cu privire la dosarele aflate in arhiva acestora ==> 8.000
  u) notificarile si somatiile comunicate prin executorii judecatoresti, de fiecare comunicare ==> 37.000
  v) cereri adresate Ministerului Justitiei pentru supralegalizarea inscrisurilor sau copiilor de pe inscrisuri, destinate a fi utilizate in strainatate ==> 8.000
  x) cereri adresate Ministerului Justitiei pentru autorizarea traducatorilor si interpretilor ==> 183.000

  Art. 4

  Cereri pentru acordarea personalitatii juridice, pentru autorizarea functionarii
  a) cereri pentru inregistrarea partidelor politice ==> 366.000
  b) cereri pentru acordarea personalitatii juridice asociatiilor fara scop lucrativ, fundatiilor, uniunilor si federatiilor de persoane juridice fara scop lucrativ, precum si pentru modificarea actelor constitutive ale acestora ==> 183.000

  Art. 5

  Cererile formulate in domeniul drepturilor de autor si de inventator se taxeaza dupa cum urmeaza:
  a) cereri pentru recunoasterea dreptului de autor si a celor conexe, pentru constatarea incalcarii acestora si repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor si a sumelorcuvenite pentru opere de arta, precum si pentru luarea de masuri in scopul prevenirii producerii unor pagube iminente sau pentru asigurarea repararii acestora ==> 366.000
  b) cereri pentru recunoasterea calitatii de inventator, de titular de brevet, a drepturilor nascute din brevetul de inventie, din contractele de cesiune si licenta, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului ==> 366.000

  Art. 6

  In materie comerciala, se taxeaza urmatoarele cereri:
  a) cereri pentru inregistrarea sau autorizarea societatilor comerciale, precum si pentru modificarea actelor constitutive ale acestora, cereri pentru excluderea unui asociat, precum si cereri de dizolvare si lichidare a unei societati comerciale ==> 366.000
  b) cereri pentru lichidarea pozitiei dominante a unui agent economic ==> 366.000
  c) actiuni, cereri si contestatii introduse in temeiul Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului si Ordonantei Guvernului nr. 10/2004 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului institutiilor bancare ==> 366.000
  d) cereri pentru contestarea devizului lucrarilor reglementate de art. 67 alin. 3 din Legea nr. 26/1996 cu modificarile si completarile ulterioare (Codul silvic) ==> 183.000

  Art. 7

  Taxele judiciare de timbru pentru unele actiuni si cereri referitoare la raporturile de familie sunt urmatoarele:
  a) pentru cererea de divort intemeiata pe art. 38 alin. 1 si 2 din Codul familiei ==> 366.000
  b) pentru cererea de divort intemeiata pe art. 38 alin. 3 din Codul familiei, precum si in cazul in care reclamantul nu realizeaza venituri sau acestea sunt inferioare salariului minim brut pe tara ==> 73.000
  c) pentru cererile de stabilire a locuintei minorilor, formulate potrivit art. 100 alin. 3 din Codul familiei, pentru cererea de incredintare a copiilor minori, introdusa separat de actiunea de divort, pentru cererile de reincredintare a copiilor minori ulterior divortului, pentru actiunea introdusa de un parinte care a recunoscut unul sau mai multi copii, in scopul purtarii numelui sau, precum si pentru cererile de incredintare a copiilor minori din afara casatoriei, formulate potrivit art. 65 din Codul familiei ==> 55.000

  Art. 8

  (1) Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, se taxeaza dupa cum urmeaza:
  a) cereri pentru solutionarea conflictelor de competenta dintre birourile notarilor publici ==> 73.000
  b) plangeri impotriva incheierii de respingere a cererii de indeplinire a unui act notarial ==> 73.000
  c) cereri pentru supralegalizarea semnaturii si a sigiliului notarului public de catre Ministerul Justitiei ==> 37.000

  (2) Dupa plata taxelor succesorale, eliberarea de noi copii de pe hotararile judecatoresti prevazute la alin. (1) se taxeaza cu 19.000

  Art. 8-2

  Cererile formulate potrivit Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, cu modificarile si completarile ulterioare, se taxeaza dupa cum urmeaza:
  a) cereri pentru solutionarea conflictelor de competenta intre birourile executorilor judecatoresti ==> 73.000
  b) plangeri impotriva refuzului executorului judecatoresc de a indeplini un act sau de a efectua o executare silita ==> 73.000
  c) cereri pentru supralegalizarea semnaturii si a stampilei executorului judecatoresc ==> 37.000

  Art. 9

  (1) Transcrierea sau, dupa caz, intabularea in registrele de publicitate a instrainarilor de imobile, pe baza de acte sub semnatura privata, si a ordonantelor de adjudecare se taxeaza in functie de valoarea declarata de parti in act, ¦dar nu mai putin decat valoarea terenurilor si constructiilor, avuta in vedere la stabilirea impozitelor, astfel:
  a) pana la 3.660.000 lei 4%, dar nu mai putin de 37.000 lei
  b) de la 3.660.001 lei la 18.297.000 lei ==> 147.000 lei +3% pentru suma ce depaseste 3.660.000 lei
  c) de la 18.297.001 lei la 36.594.000 lei ==> 586.000 lei +2% pentru suma ce depaseste 18.297.000 lei
  d) de la 36.594.001 lei la 54.570.000 lei ==> 952.000 lei +1,5% pentru suma ce depaseste 36.594.000 lei
  e) peste 54.570.000 lei ==> 1.281.000 lei +1% pentru suma ce depaseste 54.570.000 lei

  (4) Inscrierea drepturilor reale de garantie (gaj, ipoteca, vilegii, fidejusiuni reale) se taxeaza cu 1,5% la cuantumul din creanta garantat, dar nu mai mult de 366.000

  (5) Orice alte transcrieri, inscrieri sau notari in registrele de publicitate a situatiei juridice a imobilelor, inclusiv radierea drepturilor reale de garantie ==> 37.000

  (6) Actiunile si cererile prevazute de Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare si de Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, altele decat cererile de efectuare a operatiunilor de publicitate ==> 73.000

  (7) Eliberarea certificatelor de sarcini in urma cercetarii registrelor de transcriptiuni si inscriptiuni si, dupa caz, a extraselor sau copiilor de carte funciara ==> 19.000

  ...


  Art. 11

  (2) Se timbreaza cu 37.000 cererile pentru exercitarea apelului sau recursului impotriva urmatoarelor hotarari judecatoresti: ......................

  Art. 12

  Cererile in vederea declararii recursului in anulare in cauze civile, adresate Ministerului Justitiei sau Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie ==> 73.000

  Art. 13

  Toate celelalte actiuni si cereri neevaluabile in bani, cu exceptia celor scutite de plata taxei judiciare de timbru potrivit legii. ==> 73.000


 • Read our Disclaimer